AktuálneLetáky.eu   

Bonprix katalóg : Dovolenková kolekcia módy

Platnosť od 10.5. do 30.11.Dovolenková kolekcia módy - strana 94Dovolenková kolekcia módy - strana 94

PRAKTICKÍ 1 Domçek na maûovanie (40-dielna sada), 7,99 ¤ Vøetko, ço na maûovanie potrebujete, pod jednou strechou! Tento pestrÿ 40-dielny domçek na maûovanie je skvelÿ darçek pre malÿch a obsahuje vøetko, ço Vaøe dieæa potrebuje na maûovanie a kreslenie alebo na písanie: 12 voskoviek, 12 farebnÿch ceruziek, 12 plstenÿch ceruziek, 1 ceruzku, 1 gumu, 1 strúhadko a vodotesné lepidlo na majstrovanie. Vøetko je prehûadne poukladané v 3 praktickÿch zásuvkách. Vysokohodnotné, vhodné pre deti od 3 rokov. 923 220 J18 1 7)) lna 40-die POMOCNÍCI! Rýchlo vychladené! 2 Chladiç fûaøiek s ûadovÿm gelom, 3,99 ¤ Prekrásna taøka na fûaøku s ûadovÿmi gelovÿmi komôrkami. Váø nápoj môåe byæ kedykoûvek chladne servírovanÿ. Jednoduchu ju vloåte do mrazniçky. Na kaådej párty zaujímajo púta pohûady. Chladiç sa nezlomí a moåno ho znovu pouåívaæ. Materiál: PVC 954 764 J18 4 Dråiak na notebook, 5,99 ¤ 3 3)) 3 Lupa, 3,99 ¤ 3)) 2 Nenamáhajte zbytoçne Vaøe oçi. Je jedno, çi çitanie alebo rúçné práce – s touto lupou obdråíte zväçøenie do 300%. Materiál je flexibilnÿ a tenkÿ a tÿm nezaberá veûa miesta. Jednoducho pridråaæ 10 cm nad textom a hneœ je çítanie ûahøie. Rozmer 30 x 19 cm. Materiál: PVC 962 565 J18 Priestor pre 12 párov topánok Umoåñuje zastavenú teplotu lepøie odovzdaæ. Zlepøuje cirkuláciu vzduchu a a zabrañuje økodám na prístroji, 7 chodov s nastaviteûnou vÿøkou a moånosæ otáçania, perfektne sa hodí ako pult na çítanie, zo silnejøej umelej hmoty pre optimálne dråanie aj na hladkÿch plochách. Rozmery 28 x 26 cm. 925 416 J18 4 5)) 7 Dråiak na diaûkové ovládanie, 5,99 ¤ S tÿmto dråiakom na diaûkové ovládanie je v obÿvaçke teraz poriadok. Dråiak sa môåe otáçaæ, tak sa dostanete k správnemu diaûkovému ovládaniu. 922 974 J18 5 4)) 6 Na kaådodenné nasadenie na odstránenie åmoûkov a chumáçikov na obleçení, veûká kovová mrieåka pre rÿchlejøie vÿsledky. Ergonomicky vyformovanÿ, ktorÿ zabrañuje jeho zaseknutiu. Na batérie 1,15 V/UM1 (nie sú çasæou zásielky). 924 719 J18 6 Schránka na obuv, 5,99 ¤ Kam s çiåmami alebo lodiçkami? S touto schránkou na obuv rÿchlo vøetko bez prachu a pachu odpracete. Jednoducho ju zasuñte pod posteû a v lete obuv jednoducho vymeñte. Schránka ponúka miesto na 12 párov topánok v samostatnÿch prieçinkoch. Materiál: 100% PVC. Veû.: 75 x 68 x 12 cm. 922 993 J18 0 Úschovné misky (10dielna sada), 7,99 ¤ 8 7)) 8 Girlanda „Slneçnica“, 7,99 ¤ Girlanda Slneçnica, visiaca z umelej hmoty, kvety a lísky sú z polyesteru, vetviçky z pevného materiálu, dodáva Váømu domovu letnÿ pocit, dëåka cca 90 cm. 967 298 J18 92 9 6)) 9 Krájaæ cibuûu bez sëz, 6,99 ¤ Krájaç na cibuûu so zachytávajúcou nádobkou, ideálny na rozdrobenie cibule, ale aj od zeleniny, çerstvého aj suøeného ovocia, syra, çokolády atœ. Z pevného materiálu s doøtiçkou z uøûachtilej ocele, rozmery v cm: 8 - priemer a 23 - vÿøka. 923 060 J18 Sada misiek zo skla s kvetovanÿm vzorom, vøetky misky majú hodiaci sa vrchnák v åltej farbe na praktické uschovanie jedál, vhodné do mikrovlnnej rúry a aj do umÿvaçky riadu. ø á 9, 10,5, 13, 14 a 17 cm. 907 670 J18 0 7)) a 10-dieln 7 5)) ! 4)) Okamžite opravené! ! Emaille-fix - opravnÿ roztok, 4,99 ¤ Emaille opravuje samo a nie je to vôbec æaåké, umÿvadlo nemusíte hneœ nahradiæ novÿm! Ani vañu, chladniçku alebo sporák, vøetko je znova v poriadku, so øtetcom natrite jednoduch novú vrstvu a nechajte uschnúæ. A uå je to vøetko znovu ako nové! Dodá hodvábny, matnÿ lesk. Moåno ho zriediæ vodou a je odolnÿ voçi horúçave. Objem: 20 ml. 929 282 J18 2012PN08,00 5 Odstrañovaç åmoûkov, 4,99 ¤ 5))