AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták :

Platnosť od 28.8. do 3.9. - strana 32- strana 32

Rozhovor ZNAČKA KVALITY SK Garancia vysokej kvality, slovenskej suroviny, pravidelnej kontroly a podpora slovenskej ekonomiky Pri nakupovaní určite neušli vašej pozornosti výrobky, na ktorých obale je napísané: „Značka kvality SK“. Čo toto označenie znamená, aký význam má pre producentov, spotrebiteľov, v konečnom dôsledku pre slovenskú ekonomiku? Na otázky, týkajúce sa Národného programu podpory poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov a potravín, odpovedá v nasledujúcom rozhovore generálna riaditeľka Sekcie potravinárstva a obchodu na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ing. Zuzana Nouzovská. K: Čo je hlavným zmyslom označovania výrobkov Značkou kvality SK? Hlavným zmyslom označovania výrobkov Značkou kvality SK je zabezpečiť jasné a zrozumiteľné označenie poľnohospodárskych výrobkov a potravín, ktoré boli vyrobené na Slovensku z domácich surovín a prostredníctvom tohto jednotného označenia upriamiť pozornosť slovenských spotrebiteľov na kvalitné domáce potraviny. výskumy jej poznateľnosti. Pri meraniach poznateľnosti iných značiek sa však ZK SK ako porovnávaná značka vždy pohybovala na úrovni 70 %. Od roku 2012 sme podstatne zintenzívnili propagáciu Značky kvality SK a je zrejmé, že spotrebitelia už vnímajú a rozpoznávajú logo Značky kvality SK. K: Aké základné podmienky musí splniť výrobca, ak chce požiadať o označenie Značka kvality SK pre svoj výrobok? Značka kvality SK je najvyššou zárukou kvality a pôvodu, pretože takto označená potravina musí spĺňať požiadavky ustanovené príslušnými právnymi predpismi potravinového práva, bola vyrobená na území Slovenskej republiky a obsahuje najmenej 75 % z celkovej spotreby surovín z domácej výroby. Potravina, ktorej je priznané označenie Značka kvality SK Gold, musí vykazovať prísne kvalitatívne charakteristiky a výnimočné vlastnosti, ktoré ju odlíšia od bežných kvalitných potravín. K: Kto rozhoduje o udelení Značky kvality SK? Definitívne o pridelení Značky kvality SK rozhoduje Komisia pre udeľovanie Značky kvality SK, ktorú menuje minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a je zložená z odborníkov ministerstva, Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR a Výskumného ústavu potravinárskeho. Komisia posudzuje jednotlivé žiadosti a výrobky od slovenských výrobcov, zasadnutiu komisie predchádzajú kontroly ŠVPS SR u jednotlivých žiadateľov. Žiadosť o udelenie Značky kvality SK môžu podnikateľské subjekty poslať kedykoľvek počas roka. Musím zdôrazniť, že udelenie Značky kvality SK je bezodplatné. Značka kvality SK je jedinečná v tom, že jej oprávnenosť garantuje Štátna veterinárna a potravinová správa SR ako zodpovedný orgán úradnej kontroly. K: Je zo strany slovenských producentov záujem o získanie certifikátu Značka kvality SK? Momentálne je ocenených Značkou kvality SK 749 výrobkov od 96 slovenských producentov. V súvislosti s rozsiahlou marketingovou kampaňou sa od roku 2012 počet výrobcov a ocenených výrobkov zvyšuje, čo svedčí o záujme slovenských výrobcov o označovanie svojich výrobkov Značkou kvality SK. V roku 2013 bola udelená Značka kvality SK 257 výrobkom a v tomto roku sme ju udelili 146 výrobkom. Verím, že sme už slovenských výrobcov presvedčili, že má zmysel budovať a využívať jednu značku ako označenie kvality a pôvodu. K: Aké sú reakcie spotrebiteľov na označovanie slovenských výrobkov? Ako vnímajú Značku kvality SK? Spotrebitelia na Slovensku boli v uplynulých rokoch konfrontovaní aj s inými značkami, vyjadrujúcimi pôvod či kvalitu, čím sa čiastočne rozptýlila poznateľnosť Značky kvality SK. Musíme priznať, že ministerstvo nie vždy venovalo podpore Značky kvality SK zodpovedajúcu pozornosť a teda neboli robené priame K: Program národnej podpory Značka kvality funguje na Slovensku od roku 2004. Ako by ste zhodnotili vývoj národného programu za uplynulých 10 rokov? Zavedenie Národného programu podpory poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov a potravín Značka kvality Sk v roku 2004 bolo správnym rozhodnutím, ako aj to, že od roku jej zavedenia neboli v programe vykonané zásadné zmeny a že udelenie Značky kvality SK je bez nároku na poplatok. Ako najväčší posun pre rozvoj programu vnímam súčasný prístup vedenia ministerstva, kedy Značku kvality SK považujeme za rozhodujúci nástroj na propagáciu domácich poľnohospodárskych výrobkov a potravín. Premyslenými marketingovým aktivitami sa snažíme nahradiť limitované finančné prostriedky, ktoré máme na propagáciu Značky kvality SK k dispozícii. Aj preto sa snažíme získať spojencov pre spoluprácu, ktorí vidia zmysel v propagácii kvalitných domácich výrobkov aj prostredníctvom Značky kvality SK. K: Aké sú vízie Značky kvality SK na ďalšie obdobie? Našim hlavným cieľom je dosiahnuť, aby slovenský spotrebiteľ akceptoval Značku kvality SK ako dôveryhodné označenie kvalitných slovenských poľnohospodárskych výrobkov a potravín. Tiež musíme presvedčiť slovenských výrobcov, že označenie ich výrobkov a potravín Značkou kvality SK je aj pre nich výhodné, pretože tak uľahčia spotrebiteľovi jeho voľbu pri nákupe. Treb28, Mich30, Hum30, Vra30, Kos30, Pre30, Sab28, Bar28, Lub28, Spis30, Kez28, Pop28, RimS30, Roz28, Luc28, BaB32, Brez28, Lev30, LiM30, Ruz30, Zvo30, Ziar28, Mar30, Prie30, Ban28, Part28, Zil30, Cad30, Trec30, NMV30, Pu30, Dub28, Kom30, NoZ30, Seni28, Trn32, Sa30, Nit30, Pies32, Top34, Ga28, DuS28, Hlo30, Ser30, Mal30, Sen28, Ba32 / -