AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták :

Platnosť od 4.9. do 10.9. - strana 28- strana 28

Spoločenská zodpovednosť Foto: Peter Chvostek Adrián Nagy, ADKON s.r.o. Kaufland v prospech spoločnosti a prírody! Kontrolovaná a značková kvalita, výhodné ceny, špičkový zákaznícky servis – aj takto by sa v skratke dali opísať priority spoločnosti Kaufland. N eoddeliteľnou súčasťou našej obchodnej straté­ gie je aj ochrana život­ ného prostredia, a to najmä v otázke výberu dodávateľov a efektívnych transportných ciest. Záleží nám na tom, aby sa na pulty našich obchodných do­ mov dostal tovar zodpovedajúci prísnym ekologickým normám a pravidlám. Tieto parametre sa pravdaže viažu aj na partnerov, s ktorými kooperujeme v rámci dodávok ovocia a zeleniny. Pos­ tupne vám chceme predstaviť vybrané slovenské firmy – ich produktové portfólio, moderné a ekologické aspekty pri pesto­ vaní plodín – a poukázať tak na kľúčový fakt, že obchodná čin­ nosť Kauflandu je založená na princípe etickej a ekologickej zodpovednosti. Dnes vás zave­ dieme do spoločnosti ADKON s.r.o., so sídlom v Jahodnej (okres Dunajská Streda), ktorú v nasledujúcom rozhovore pred­ staví Adrián Nagy. „Je dôležité, aby od zberu po dodanie k spotrebiteľovi uplynul čo najkratší čas.“ KK: Na aké produktové portfólio sa špecializuje vaša firma? Medzi naše hlavné plodiny patrí kukurica cukrová a kar­ fiol, doplnkovým sortimentom je kapusta. Kukuricu zbierame spravidla od júla do októbra. Odstupňovaným výsevom sa snažíme zabezpečiť jej optimál­ nu mliečnu zrelosť počas celej sezóny. V roku 2013 sme na de­ saťkrát zasiali až sedem odrôd kukurice s odlišnou vegetačnou dobou tak, aby sme pokryli celú sezónu. Do Kauflandu sme mi­ nulý rok dodali 228 000 ks ku­ kurice. Zber karfiolu sa snažíme načasovať pred, ako aj po kuku­ rici. Závisí to samozrejme od priaznivých klimatických pod­ mienok. Väčšinou máme dva termíny zberu karfiolu: jún – júl (jarný, letný) a september – ok­ tóber (jesenný). V roku 2013 sme Kaufland zásobili 40 000 ks karfiolu. KK: Aké špecifická by ste mohli uviesť v otázke spoločenskej zodpovednosti vašej firmy k ekologickému aspektu? Čím sa vaša firma odlišuje od ostatných, najmä čo sa týka moderných postupov pri pestovaní, spracovávaní, či skladovaní plodín? Treb24, Mich26, Hum26, Vra26, Kos26, Pre26, Sab24, Bar24, Lub24, Spis26, Kez24, Pop24, RimS26, Roz24, Luc24, BaB28, Brez24, Lev26, LiM26, Ruz26, Zvo26, Ziar24, Mar26, Prie26, Ban24, Part24, Zil26, Cad26, Trec26, NMV26, Pu26, Dub24, Kom26, NoZ26, Seni24, Trn28, Sa26, Nit26, Pies28, Top30, Ga24, DuS24, Hlo26, Ser26, Mal26, Sen24, Ba28 / -