AktuálneLetáky.eu   

IKEA katalóg : Kuchyne

Platnosť od 28.5. do 31.7.Kuchyne - strana 38Kuchyne - strana 38

74/ KRÁSNE ZVONKU I ZVNÚTRA KRÁSNE ZVONKU I ZVNÚTRA/ 75 Kuchynský systém METOD ZÁRUKA Na čo sa vzťahuje záruka? KUCHYNSKÉ BATÉRIE ZÁRUKA Na čo sa vzťahuje táto záruka? Táto záruka platí len v prípade používania výrobku v domácnosti. Záruka sa vzťahuje na chyby v materiáli a vypracovaní nasledovných súčastí kuchynského systému METOD: • rámy skriniek • čelá zásuviek • pánty UTRUSTA • plne vysúrokov vateľné zásuvky MAXIMERA • police UTRUSTA z tvrdeného skla a melamínu • sokle • nohy • krycie panely • dekoračné lišty • pracovné dosky (okrem LILLTRÄSK a FYNDIG) • drezy (okrem FYNDIG). Záruka sa nevzťahuje na prípady, keď bol výrobok použitý v korozívnom prostredí. Pozri aj Všeobecné podmienky ďalej. Na čo sa záruka nevzťahuje? _____________________________________ Záruka sa nevzťahuje na zásuvky FÖRVARA, drôtené koše, úchytky a pracovné dosky LILLTRÄSK a FYNDIG a drezy FYNDIG. Pozri aj Všeobecné podmienky ďalej. VŠEOBECNÉ PODMIENKY 25 10 rokov Záruka sa vzťahuje na chyby v materiáli a vypracovaní všetkých kuchynských batérií IKEA. Táto záruka platí len v prípade používania výrobku v domácnosti. Na čo sa nevzťahuje táto záruka? Kuchynský systém FYNDIG Na čo sa vzťahuje záruka? Na kuchynský systém FYNDIG sa táto záruka nevzťahuje. Rozsah poskytovanej záruky na jednotlivé výrobky je spresnený ďalej pri príslušnom výrobku. spotrebIče ZÁRUKA Na čo sa vzťahuje táto záruka? Záruka sa vzťahuje na chyby spotrebiča spôsobené chybnou výrobou alebo chybným materiálom a platí odo dňa nákupu tohto spotrebiča v obchodnom dome IKEA. Záruka platí len v prípade používania výrobku v domácnosti. Výnimky sú rokov uvedené ďalej v časti „Na čo sa záruka nevzťahuje?“ Počas záručnej doby budú uhradené náklady na odstránenie chyby, t. j. na opravy, náhradné diely, prácu a cestovné výdavky za predpokladu, že spotrebič je dostupný bez vynaloženia ďalších výdavkov. Tieto podmienky upravujú aj smernice EU (č. 99/44/ES) a príslušné miestne smernice. Chybné súčiastky odstránené počas opravy sa následne stávajú majetkom IKEA. 5 Aká je záručná lehota? Záruka platí päť (5) rokov od dátumu kúpy spotrebiča IKEA v obchodnom dome IKEA. Na spotrebiče LAGAN sa vzťahuje dvojročná (2) záruka platná od dátumu kúpy spotrebiča v obchodnom dome IKEA. Ak je výrobok počas záručnej doby v oprave, nepredlžuje to jeho záručnú lehotu ani záručnú lehotu na nové diely. trvanie záruky Každá záruka platí toľko rokov, koľko je spresnené ďalej pri príslušnom výrobku, počnúc dňom nákupu. čo spraví IKeA na nápravu? IKEA výrobok obhliadne a rozhodne, či sa naň vzťahuje uvedená záruka. IKEA následne podľa vlastného uváženia rozhodne o oprave chybného výrobku alebo o jeho výmene za taký istý či porovnateľný výrobok. V prípade opravy chybného výrobku znáša IKEA všetky náklady na opravu, náhradné diely, prácu a cestovné výdavky opravárov, ktoré v tejto súvislosti vzniknú, za predpokladu, že výrobok je na účely opravy dostupný spoločnosti IKEA bez vynaloženia mimoriadnych výdavkov. Toto sa nevzťahuje na opravy vykonané bez schválenia IKEA. Chybné súčiastky odstránené počas opravy sa následne stávajú majetkom IKEA. Ak IKEA už daný výrobok nepredáva, poskytne zákazníkovi primeranú náhradu. O tom, čo predstavuje primeranú náhradu, rozhoduje IKEA podľa vlastného uváženia. podmienky záruky Na ktoré spotrebiče sa vzťahuje záruka? Záruka je platná od dátumu nákupu výrobku v obchodnom dome IKEA. Ako doklad o kúpe je potrebné predložiť originálny pokladničný blok. Päťročná (5) záruka sa vzťahuje na všetky spotrebiče IKEA okrem spotrebičov LAGAN, na ktoré sa vzťahuje dvojročná (2) záruka. Výnimky Na ktoré spotrebiče sa záruka nevzťahuje? Záruka sa nevzťahuje na spotrebiče zakúpené v obchodnom dome IKEA zakúpené pred 1. augustom. Kto vykoná záručný servis? Záručný servis poskytuje IKEA prostredníctvom svojich vlastných servisných služieb alebo siete autorizovaných servisných partnerov. Na čo sa záruka nevzťahuje? Dotiahnuté do poslednej skrutky METOD/MAXIMERA/LAXARBY, spodná skrinka s 3 čelami zásuviek/2 nízkymi/1 strednou/1 vysokou zásuvkou €180 Zásuvky so zabudovaným tlmičom, ktorý zachytí zásuvku, takže sa zatvorí pomaly, jemne a potichu. Rámy skriniek METOD z melamínovej fólie so vzorom čierneho dreva. Čelá zásuviek LAXARBY, morené čiernohnedou farbou, lakovaná masívna breza. Zásuvky MAXIMERA z ocele upravenej práškovou farbou a melamínovou fóliou. Doplnené úchytkami FINTORP zo zinku upraveného čiernou práškovou farbou. Š40×h62cm, V88cm. 599.145.95 Záruka sa nevzťahuje na: • bežné opotrebovanie • úmyselné poškodenie alebo poškodenie z nedbanlivosti, poškodenie spôsobené nedodržaním návodu na použitie, nesprávnou inštaláciou, pripojením na nesprávne napätie, poškodenie spôsobené chemickou alebo elektrochemickou reakciou, hrdzavením alebo poškodenie vodou vrátane, no nie výlučne, poškodenie spôsobené nadmernou tvrdosťou vody, poškodenie zapríčinené nevhodnými podmienkami okolitého prostredia • spotrebné súčasti, ako sú batérie a žiarovky • nefunkčné a dekoračné súčasti, ktoré nemajú vplyv na činnosť spotrebiča, vrátane škrabancov a prípadných farebných zmien • náhodné poškodenie cudzími predmetmi alebo látkami a čistením či odblokovaním fltra, drenážnych systémov a priehradiek na čistiaci prostriedok • poškodenia nasledovných súčastí – keramického skla, doplnkov, košíkov na riad a príbory, napájacích a odvádzacích potrubí, tesnení, lámp, displejov, úchytiek, krytov a ich súčastí, ak tieto poškodenia nie sú preukázateľne výrobnými chybami • prípady, keď technik počas návštevy nezistil žiadnu chybu • opravy vykonané iným než nami určeným poskytovateľom servisu alebo naším autorizovaným zmluvným servisným partnerom, alebo v prípade, že neboli použité originálne náhradné diely • opravy spôsobené chybnou inštaláciou alebo inštaláciou, pri ktorej neboli dodržané normy • použitie spotrebiča v inom ako domácom prostredí, t. j. na profesionálne účely • poškodenia pri doprave – ak zákazník prepravuje výrobok domov alebo na inú adresu, IKEA nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú počas prepravy; ak dopravu výrobku na určenú adresu zabezpečuje IKEA, potom preberá IKEA zodpovednosť za prípadné poškodenia počas tejto prepravy (nevzťahuje sa na túto záruku). V prípade reklamácií v súvislosti s touto podmienkou kontaktujte Služby zákazníkom IKEA na www. IKEA.sk • náklady na vykonanie prvej inštalácie spotrebičov IKEA. Tieto obmedzenia sa nevzťahujú na bezchybnú prácu vykonanú kvalifkovaným odborníkom s použitím originálnych dielov za účelom prispôsobenia spotrebiča technickým bezpečnostným smerniciam inej krajiny EÚ. pozri aj Všeobecné podmienky ďalej. Záruka sa nevzťahuje na výrobky, ktoré boli nesprávnym spôsobom skladované alebo zmontované, nesprávne požívané, zmenené, prípadne čistené nesprávnym spôsobom alebo nevhodnými čistiacimi prostriedkami. Záruka sa ďalej nevzťahuje na bežné opotrebovanie a trhliny, zárezy, škrabance či poškodenia v dôsledku nárazov alebo nehôd. Záruka sa tiež nevzťahuje na výrobky, ktoré boli umiestnené vonku alebo vo vlhkom prostredí, alebo ak sa výrobok nepoužíval v domácom prostredí (ak nie je uvedené inak). Záruka sa nevzťahuje ani na následné alebo náhodné poškodenia. Záruku si môže uplatniť len pôvodný nákupca výrobku. Záruku nemožno previesť na inú osobu. Podrobnejšie informácie nájdete v podmienkach záruky pri jednotlivých výrobkoch. pokyny na starostlivosť Aby ste si mohli záruku uplatniť, je potrebnú zaobchádzať s výrobkami a udržiavať ich podľa informácií, ktoré sú uvedené na jednotlivých výrobkoch alebo informácií, ktoré nájdete v obchodnom dome IKEA alebo na www.IKEA.sk. Všeobecné zákonné práva: Táto záruka vám dáva konkrétne práva, no žiadnym spôsobom neobmedzuje vaše zákonné práva. Ako nás v prípade potreby kontaktovať? Kontaktujte Kontaktné centrum IKEA alebo obchodný dom IKEA. Adresu a telefónne číslo nájdete v katalógu IKEA alebo na stránke www.IKEA.sk. Pokladničný blok si starostlivo uschovajte. Doklad o kúpe vyžadujeme ako podmienku platnosti záruky. ešte viac informácií nájdete v obchodnom dome IKeA alebo na www.IKeA.sk