AktuálneLetáky.eu   

Metro leták : Čerstvé potraviny

Platnosť od 17.6. do 30.6.Čerstvé potraviny - strana 2Čerstvé potraviny - strana 2

PRE VŠETKÝCH, KTORÝM TO PRI GRILOVANÍ PÁLI Hovädzie mäso s tukom ÁNO či NIE? Na Na slovenskom trhu sme historicky zvyknutí kupovať hovädhu sme historicky zvyknutí kupovať hovädu me ist rick vyknu upov ť o äd ick nu p v zie mäso bez tukového krytia a často mäso nevyberáme ani zi mäso ez tukového ryti zie mäso bez tukového krytia často mäso nevyberáme ani uko o tia s o äs evybe á e n ybe berá podľ medzisvalového uk podľa m dzisvalového tuku m amorovan (angl. mars o é r anie arpodľa medzisvalového tuku = mramorovanie (angl. marmramorovanie ng bling) bling). bling). ing) Typickým príkladom je napr. roštenka, ktorá sa potom y ic ý ríklad í napr r štenka ktorá napr. roštenka, ktorá apr. r tenka n potom otom Typickým príkladom p u íva používa a dusenie, p írod é plátky pod. usen e prírodné látk enie odné k od používa na dusenie, prírodné plátky a pod. Nositeľom c u Nositeľom chuti a krehkosti hovädzieho mäsa je ale tuk, Nositeľom chuti krehkosti hovädz eh mäsa je ale tuk, t krehk t hovädzieho äs re vä k najmä e vnútrosvalový p v e správneho kúsku na g gril najm ten vnú osvalov najmä ten vnútrosvalový a pri výbere správneho kúsku na gril aj alový pri výbere p ávne o úsku lov neho by sme sa m i riadiť najmä st pňo mramorovania by sme sa mali riadiť najmä stupňom mramorovania. me di mali iad aj stupňom mramorovania mramorovania. Ak má mä tiež pov ch v tuk, potom ho urč t mäsa pr d Ak má mäso tiež povrchový tuk, potom ho určite z mäsa pred m äs pred mäso e povrchový uk, otom určite tepeln u úpravou neodstraňujeme, pretože mäse výborne tepelnou úpravou neodstraňujeme, pretože v mäse výborne ln ods s výborn orn tepelnou pr vou eodstraňujeme, e o e drží šťavu odstrániť ho môžeme až o tepelnom spracovaní. drží šťavu a odstrániť ho môžeme až po tepelnom spracovaní. dstr ds rániť em epe nom pracovaní. a í drží avu môžeme Roštenka bez tukového krytia a mramorovania Roštenka s tukovým krytím a mramorovaním Väčšina krajín tor Väčš n krajín, ktoré sú producentmi steakových mias, majú svoje vlastné stupnice mramorovanie a podľa toho ú rezy Väčšina krajín, ktoré sú producentmi steakových mias, majú svoje vlastné stupnice mramorovanie a  podľa toho sú rezy äčš roducentmi t akovýc m as, ma ú voje a t é tupn c mramorov n e odu o ých e pnic amoro odľa o dľ z starostlivo triedené a samozrejme tiež cenené. Čím vyšší stupeň mramorovania, tým vyššia cena. Napr. v USA sa rozlišujú starostliv trie starostlivo triedené a samozrejme tiež cenené. Čím vyšší stupeň mramorovania, tým vyššia cena. Napr. v USA sa rozlišujú ros liv triedené mozrejm tiež nené. m y ší tup mram rovan a ý v ššia ena. a r. zre upe a a i SA rozlišu zl štyri stupne – prime (iba cca 1 % celkovej US produkcie, veľmi drahé), choice, select a štandard. Svoju stupnicu mramorovania celkovej produkcie, eľmi ah štyri st pne prime (iba cc tyr stupne tup rime b cca celkovej US produkcie, veľmi drahé), choice, select a štand r S j stupni u mramorovania duk ukci ľmi h ice, elec a štandard. Svoju stupnicu ramor vani e, anda ni a o n má Austrália, Kanada a tiež Japonsko pre svoju národnú špecialitu – wagyu. Tu je stupňov mramorovania dokonca 12 a kúsky má Austrália, Kanada a tiež J ponsko pre svoju národnú špecialitu wa yu. Tu je stupňov mramorovania doko c 1 a kúsky ustrál a Kana a iež Japonsko e voju ár d ú pecialit trália Kanada e k u rod itu wagyu. upň am rovania dokonca rova vani konc sky zatriedené do tohto stupňa sú skutočným luxusom vo svete mäsa. skutočným luxusom za rie ené zatriedené do tohto stupň sú skut čným luxusom v svete mäsa. to to t stupňa ý o ve äsa. Ako dosiahnuť správne mramorovanie? Zaručia Ako dosiahnuť správne mramorovanie? Zaručia ho mäsové plemená (Black Angus, Hereford či pôvodná britské mäsové dosiahnu sp ávne ra orov nie Zaruči nuť rov u mäsové plemená (Black Angus, Hereford či pôvodná britské mäsové äsov plemen Black n u He eford s v k pôv n vo ritsk mäso sk s plemená), pastva a minimálne 100 dní pred zabitím ustajnenie dobytka a dokrmovanie zmesou ob i . Čím dlhšie dokrmovanie, plemená), pastva plemená), pastva a minimálne 100 dní pred za itím usta nenie dobytka a dokrmovanie zmesou obilia Č dlhš dokrmovanie, men ená) ini inimál e ní r zabitím ustajnenie oby k í tajn e okrmov n meso obilia. Čím dlhšie okrm v nie k ovan sou hšie rmov tým vyšší obsah intramuskulárneho (medzisvalového) tuku. Príklady rôznych plemien, destinácií a dĺžky dokrmovania nižšie. tý vyšší bsa intramuskulárneho medzisvalového) uku. ríkl d rôznych plemien, estináci dĺžky dokrmovania nižšie. tým vyšš obsah in ram sku á neho (medzisvalového) tuku. Príklady rôznyc p emien destinácií d žky dok movania n šie šš ah kulá ho) uku. ien, k krmo kr ov i Plemeno Zebu Britské Hereford Britské Black Angus Black Angus Grass Fed Grass Fed Grain Fed 100 dní Grain Fed 120 dní Grain Fed 120 dní Grain Fed 150 dní Brazília Spôsob výkrmu Argentína Austrália Uruguaj USA Nový Zéland Voľba je teda jasná – hovädzie mäso s tukom ÁNO! G Gra Fed kŕmen trávou Grai Fe Grass F Grass Fed – kŕmené trávou, Gra n Fed – dokrmované obilíím kŕmené trávou, Gra Fed dokrmovan obillíím ŕmené vou Gra ŕme ŕm ŕm n me men o Grain rai rai dokrmované obilím okrmovan krmova m va ilím ilím 2 sF1514_01-16.indd 2 Oslávte s nami 15 rokov na slovenskom trhu. 3.6.15 17:39