AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták :

Platnosť od 18.6. do 24.6. - strana 33- strana 33

Profil spoločnosti Spoločenská integrácia: poslanie nás všetkých! Vnímanie, chránenie a rozvíjanie najcennejších hodnôt ľudského života by mali patriť medzi priority modernej spoločnosti. Dvojnásobne to platí, ak ide o ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, prípadne duševnými poruchami. Na to, aby zvládli kolektívnu integráciu, potrebujú nielen silnú vôľu, ale aj pomocnú ruku okolia. A práve v tejto kľúčovej otázke spojili sily dva subjekty – spoločnosť Kaufland a Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Kampino (ďalej DSS Kampino). Základnú filozofiu a vytýčené ciele vzájomnej spolupráce predstaví riaditeľka DSS Kampino, PhDr. Jana Tvarožková. Jednou z Vašich priorít je zabezpečiť klientom z DSS Kampino v maximálnej miere plnohodnotnú spoločenskú integráciu. Na realizáciu neľahkej úlohy ste sa rozhodli osloviť spoločnosť Kaufland. Prečo práve táto voľba? Odpoveď na túto otázku je pomerne jednoduchá. Osoby so zdravotným postihnutím sú našimi spoluobčanmi, žijú medzi nami, patria medzi nás. Majú svoje záujmy, ciele a predsavzatia. Správne sme odhadli, že nadviazaním spolupráce so spoločnosťou Kaufland majú naši klienti šancu na získanie a osvojenie si pracovných návykov pri činnostiach v niektorej z prevádzok Vašej spoločnosti. A nielen to. Pri svojej práci sa stretávajú s množstvom ľudí, čo pozitívne prispieva k ich socializácii. Možno konštatovať, že už teraz máme spoločný pozitívny výstup vzájomnej spolupráce. Súčasne dúfame, že naši klienti svojou dobrovoľnou prácou získajú také zručnosti, ktoré im postupne umožnia stať sa riadnymi zamestnancami. Ba33 / - Skôr, než rozoberieme hlavné piliere vzájomnej kooperácie spomínaných subjektov, priblížme našim čitateľom najdôležitejšie činnosti a poslanie DSS Kampino. DSS KAMPINO je zariadením sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Sociálne služby poskytujeme 50-tim mentálne postihnutým prijímateľom sociálnych služieb (klientom) v ambulantnej sociálnej službe a týždennej pobytovej sociálnej službe. Šiesti naši klienti sú obyvateľmi rodinného domčeka v zariadení podporovaného bývania. Naša činnosť je zameraná na poskytovanie kvalitných sociálnych služieb s akcentom na rozsiahlu integráciu a socializáciu klientov v prirodzenom prostredí komunity, v ktorej žijú. Napĺňame svoje osobné (individuálne) ciele a ambície v spoločnosti, kde bariéry medzi zdravými občanmi a osobami so zdravotným postihnutím sa stierajú tak ľahko a tak rýchlo, ako je to len možné. Naším poslaním je podporovať a rozvíjať predovšet- kým komunitné služby, lebo prostredníctvom nich majú osoby so zdravotným postihnutím možnosť adekvátne sa začleniť do spoločnosti. V záujme toho kladieme dôraz na ambulantnú – denne poskytovanú sociálnu službu, sociálnu službu v zariadení podporovaného bývania – najviac sa približujúcu rodinnému spôsobu života. V spolupráci s BSK pripravujeme podporu samostatného bývania vo forme terénnej sociálnej služby – poskytovanej v prirodzenom prostredí klienta. Aké pracovné činnosti vykonávajú klienti DSS Kampino v Kauflande? Aký prínos očakávate na strane osôb so zdravotným postihnutím? Práca našich klientov je zameraná najmä na vykladanie tovaru do regálov a zarovnávanie tovaru v regáloch. Ide o rôznorodý tovar, takže rukami im prejde množstvo aj jedinečných výrobkov. Je to zodpovedná práca. Prijať zodpovednosť a stať sa zodpovedným v práci je rozmer, ktorý pozitívne rozvíja osobnosť našich klientov. Práca a pracovný výsledok ich robí šťastnými napriek tomu, že nejde o platenú pracovnú činnosť. Pocit realizácie a sebauspokojenia je pre našich klientov dôležitejší, ako si možno dokážeme predstaviť. Naši klienti v každom prípade prežívajú radosť z práce a cítia sa byť užitoční. Hrdo sa hlásia k svojej práci a rozprávajú o nej s radosťou aj rešpektom. Hovorí sa, že každý, hoci aj malý skutok, padá na úrodnú pôdu. Aké vízie a plány, týkajúce sa spoločenskej integrácie mentálne postihnutých občanov, považujete za realizovateľné v blízkej budúcnosti? Máme záujem rozširovať svoje aktivity a spoluprácu s ďalšími spoločnosťami a organizáciami o nové činnosti. Keď naši klienti vyjadria svoje prianie, my sme ochotní ich podporiť a pomôcť im. Inokedy my ponúkame klientom možnosť sebarealizácie. Záujem majú o edukačné aj pracovné aktivity. Niektorých láka práca s PC. Verím preto, že bude podporený niektorý z našich projektov. Presadiť sa na trhu práce je najvyšší cieľ našich klientov, zároveň aj najťažší. Okrem čo najefektívnejšej integrácie klientov DSS Kampino do spoločnosti je nevyhnutné ovplyvniť, respektíve zmeniť názorové stereotypy širokej verejnosti v tejto problematike. Čo podnikáte na tomto poli? Názorové stereotypy sú prežitkom doby minulej. Moderná spoločnosť si vyžaduje vzájomné porozumenie a akceptáciu. Nemôžeme sa rozdeľovať na mladých a starých, zdravých a chorých, či bohatých a chudobných. Všetci sme ľudia a náš aktuálny status si vždy vyžaduje podporu inej osoby alebo iných ľudí na to, aby sme boli spokojní, či úspešní. Naši klienti potrebujú podporu zdravých občanov na to, aby sa mohli medzi nich zaradiť, alebo sa medzi nimi presadiť. Snažíme sa preto byť tam, kde sa niečo deje, aby sa o nás všeobecne vedelo. Spolupracujeme s niekoľkými spoločnosťami, spoločenskými organizáciami a inštitúciami na regionálnej úrovni. Manuálnu zručnosť naši klienti preukazujú vo viacerých činnostiach – upratujú lesy, okolie rôznych inštitúcií, ukladajú knihy v knižnici, v zime odpratávajú sneh, pracujú v záhrade, kreslia a maľujú, svoje výtvarné práce vystavujú, vyrábajú rôzne drobné výrobky, ktorými sa prezentujú na prezentačných trhoch a pod. Hrdia sa výrobou dekoratívnych mydiel – sú naozaj krásne a voňavé.