AktuálneLetáky.eu   

IKEA katalóg : Katalóg Ikea 2016

Platnosť od 19.8. do 31.7.Katalóg Ikea 2016 - strana 107Katalóg Ikea 2016 - strana 107

212 BEZDRÔTOVÉ NABÍJANIE BEZDRÔTOVÉ NABÍJANIE Novinka KOPPLA, USB adaptér s 3 výstupmi 0{åHWHMXXSHYQLĢQDDNêNRĐYHNNXVQiE\WNXDY\WYRULĢ si tak vlastnú bezdrôtovú nabíjaciu stanicu. €7,99 Novinka JYSSEN, EH]GU{WRYiQDEtMDþND ¼ Novinka VARV, stojacia lampa s bezdrôtovým nabíjaním ¼ Novinka KOPPLA, USB adaptér s 3 výstupmi €7,99 Polykarbonátový plast. 002.918.91 Novinka JYSSEN, bezdrôtová QDEtMDþND¼Plast a syntetická guma. Ø9 cm. 802.918.73 Nabije kompatibilný smartfón, NHćKRSRORåtWHQDYUFK Má USB výstup na nabíjanie cez kábel. 1DEtMDQLHHOHNWURQLFNêFK ]DULDGHQtMHV~þDVĢRX NDåGRGHQQpKRåLYRWD(OHJDQWQHMãtDNUDMãtGRPRY ]QDPHQiLWRåHVD]EDYtWH QHY]KĐDGQêFKDQHXVSRULDGDQêFKNiEORY Novinka RIGGAD, pracovná lampa LED s bezdrôtovým nabíjaním Novinka ROMMA, ãNDWXĐD na usporiadanie káblov s vrchnákom Novinka NORDMÄRKE, bezdrôtová nabíjacia SRGORåNDQDSUtVWURM ¼ €6,99 ¼ Novinka ROMMA, ãNDWXĐDQDXVSRULDGDQLHNiEORY s vrchnákom €6,99 ABS plast. Š33×H15, V14 cm. 903.083.21 Novinka NORDMÄRKE, bezdrôtová naEtMDFLDSRGORåNDQDSUtVWURMH¼Masívna breza a plast. 802.898.32 Novinka NORDMÄRKE, bezGU{WRYiQDEtMDFLDSRGORåNDQD SUtVWURM¼Masívna breza a plast. Ø13 cm. 402.897.92 Integrovaná bezdrôtová QDEtMDþNDQDYUFKQHMGRVNH a vo vnútri miesto na kábel DDMSUHGOåRYDFtNiEHO Novinka SELJE, QRþQêVWROtN VEH]GU{WRYêPQDEtMDQtP¼NV 2FHĐXSUDYHQiSUiãNRYRXIDUERXDSODVW 390.947.38Novinka NORDLI, QRþný stolík s bezdrôtovým nabíjaním ¼Farebný náter a plast. Š30×H50, V67 cm. 590.947.37 Ceny týchto výrobNRY]DKĚĖDM~DMEH]GU{WRY~QDEtMDþNX MORIK. ¼  Novinka SELJE, QRþQêVWROtN s bezdrôtovým nabíjaním ¼/ks Novinka VARV, stolová lampa s bezdrôtovým nabíjaním Ä9ćDNDEH]GU{WRYpPXQDEtMDQLX LQWHJURYDQpPXYQiE\WNXVLWHOHIyQ QDELMHWHWDPNGHVDYiPWRKRGt DV~þDVQHVLVNUiãOLWHE\Wʦ Rebecca,9êYRMVYLHWLGLHOâYpGVNR Novinka 5,**$'SUDFRYQiODPSD/('VEH]GU{WRYêPQDEtMDQtP¼2FHĐKOLQtN $%6SODVWDPDVtYQDEUH]D9FP7RWRVYLHWLGORREVDKXMH]DEXGRYDQêVYHWHOQê]GURM/(' NWRUêQHPRåQRY\PLHĖDĢ ±Novinka VARV, séria. 2FHĐSODVWQ\ORQ DSRO\XUHWiQ7LHWRVYLHWLGOiV~NRPSDWLELOQpVRåLDURYNDPLHQHUJHWLFNêFKWULHG$Då' 6WRORYiODPSDVEH]GU{WRYêPQDEtMDQtP¼9FP,.($0RGHO%9DUY 802.807.046WRMDFLDODPSDVEH]GU{WRYêPQDEtMDQtP¼9FP,.($0RGHO G1401-2 Varv. 102.806.94 213