AktuálneLetáky.eu   

IKEA katalóg : Katalóg Ikea 2016

Platnosť od 19.8. do 31.7.Katalóg Ikea 2016 - strana 117Katalóg Ikea 2016 - strana 117

232 DOPLNKY Z PAPIERA DOPLNKY Z PAPIERA 233 01 KÄNNETECKEN, kancelárska sponka €0,99/4 ks FÄRGTON, dekorácia €3,99 Novinka KÄRESTA, V~SUDYDGDUþHNRYêFK ãNDW~Đ Ä'RSOQN\]SDSLHUDPLSRQ~NDM~PQRåstvo zábavných a originálnych spôsoERYDNRVL]RUJDQL]RYDĢGHĖ0LOXMHP YãHWN\WLHMHGLQHþQpIDUHEQpSRP{FN\ NWRUpPDLQãSLUXM~NYlþãHMNUHDWLYLWHʦ Carina,'HNRUiFLH3RUWXJDOVNR 02 KÄNNETECKEN, gélové pero €1,79/3 ks 03 KÄNNETECKEN, obal na dokumenty €3,49/ks 04 KÄNNETECKEN, súprava 4 lepiacich pások €19,99 FÄRGTON, dekorácia €3,99 Papier, plast a polyester. Ø50 cm. 802.947.15 FULLFÖLJA, GDUþHNRYêSDSLHU €3,99 €3,99/3 ks Novinka KÄRESTA, séria. /HSHQNDDUXþQHY\UREHQêSDSLHU 4-dielna dekorácia €1,49 0RWêĐ  6~SUDYDGDUþHNRYêFKãNDW~Đ¼2EVDKXMH ãNDWXĐX YêãNDFPSULHPHU FPREMHPO ãNDWXĐX YêãNDFPSULHPHUFP REMHPO DãNDWXĐX YêãND FPSULHPHUFPREMHPO   FÄRGTON, GDUþHNRYi ãNDWXĐD €4,99/3 ks FÄRGTON, GDUþHNRYiWDãND €1,99/2 ks FÄRGTON, GDUþHNRYiWDãND €1,99/2 ks Jednotková cena €0,995 Papier, plast a polyester. 'î9FP FULLFÖLJA, QRåQLFH €3,99/ks Vo vnútri sú tri oddelenia, WDNåHVWUiYLWHPHQHMþDVXSUHhrabávaním sa v papieroch. 01 – 05 KÄNNETECKEN, séria. 01 Kancelárska sponka €0,99/4 ks Jednotková cena €0,248 2FHĐ 02 Gélové pero €1,79/3 ks Jednotková cena €0,597 3ODVWDQHKUG]DYHM~FDRFHĐ  03 Obal na dokumenty €3,49/ks 3DSLHURFHĐDJXPD 'îâFP 04 Súprava 4 lepiacich pások €3,99 2EVDKXMHNRW~þH ãtUNDPPGĎåNDP DNRW~þ ãtUNDPP GĎåNDP 3DSLHUDSODVW 05 Blok so samolepiacimi ]iORåNDPL¼NV3DSLHUâî9FP 05 KÄNNETECKEN, blok so VDPROHSLDFLPL]iORåNDPL €1,79/ks FULLFÖLJA,GDUþHNRYêSDpier €3,99/3 ks Jednotková FHQD¼3DSLHU'îâP  KÄRESTA, GHNRUDþná stuha €4,49/3 ks Jednotková FHQD¼2EVDKXMHVWXK\U{]Q\FKY]RURY ãtUNDPPGĎåND P SRO\HVWHU FÄRGTON, GDUþHNRYiãNDWXĐD €4,99/3 ks Jednotková cena ¼ Papier a plast. Ø9, V5 cm.  )8//)g/-$QRåQLFH¼NV 1HKUG]DYHM~FDRFHĐDVLOLNyQRYiJXPD  202.729.81 FULLFÖLJA, RGYtMDþ s lepiacou páskou €1,99/ks 2EVDKXMHRGYtMDþOHSLDFHMSiVN\ GĎåNDFPYêãNDFP DOHSLDFX SiVNX GĎåNDPYQ~WRUQêSULHPHU FP 2FHĐDSODVW