AktuálneLetáky.eu   

IKEA katalóg : Katalóg Ikea 2016

Platnosť od 19.8. do 31.7.Katalóg Ikea 2016 - strana 125Katalóg Ikea 2016 - strana 125

ŠKATULE Vaše veci majú rôzne YHĐNRVWLDUR]PHU\ þRPXVPHSULVS{VRELOLQDãH ãNDWXOH6~Y\UREHQp]R REQRYLWHĐQpKRPDWHULiOXDSUHVQHVDKRGLDGR ]iVXYLHNDSROtFDE\åLDGHQ SULHVWRUQHY\ãLHOQD]PDU 5XþQHSOHWHQêNRãtNNWRUê P{åHWHY\XåLĢDMYN~SHĐQL 'RYQ~WUDVDSUHVQH]PHVWt VWRKSDSLHURYIRUPiWX$ KVITTRA, ãNDWXĐDVYUFK QiNRPâî+9FP 01 TJENA, ãNDWXĐD VSULHKUDGNDPL €4,99/NV ¼/NV PAPPIS, ãNDWXĐD VYUFKQiNRP KNARRA, kôš €0,69 €12,99 02 TJENA, ãNDWXĐD VYUFKQiNRP âî+9FP KNARRA, kôš €12,99 Morený, ODNRYDQêPDVtYQ\WRSRĐDERURYLFD âî+9FP €2,99/NV 7-(1$ãNDWXĐD VYUFKQiNRP âî+9FP 1RYLQND FJÄLLA, ãNDWXĐDVYUFKQiNRP âî+9FP KVITTRA, škatule. /DPLQiWRYi OHSHQNDâNDWXĐDVYUFKQiNRP ¼NVâî+9FP  âNDWXĐDVYUFKQiNRP¼NVâî+9FP  âNDWXĐDVYUFKQiNRP¼NVâî+9FP  PAPPIS, ãNDWXĐDVYUFKQiNRP €0,69 9OQLWiOHSHQNDâî+ 9FP €4,49/NV €4,49/NV DRÖNA, ãNDWXĐD ¼ 04 TJENA, ãNDWXĐD VYUFKQiNRP âî+9FP €1,49/NV 1RYLQND KNAGGLIG, ãNDWXĐDâî+9FP €9,99/NV 01 – 04 TJENA, VpULD3DSLHU01 âNDWXĐDVSULHKUDGNDPL¼NV âî+9FP%LHOD 02 âNDWXĐDVYUFKQiNRP¼NV âî+9FP=HOHQiâNDWXĐDVYUFKQiNRP¼NV âî+9FP%LHOD 04 âNDWXĐDVYUFKQiNRP¼NV âî+9FP%LHOD ýLHUQD 249 1RYLQND FJÄLLA, škatule. 3DSLHU DRFHĐâNDWXĐDVYUFKQiNRP ¼NVâî+9FP0RGUi âNDWXĐDVYUFKQiNRP ¼NVâî+9FP+QHGi âNDWXĐDVYUFKQiNRP ¼NVâî+9FP+QHGi 1RYLQND KNAGGLIG, škatule. 1HRãHWUHQiPDVtYQDERURYLFD âNDWXĐD¼NVâî+ 9FP âNDWXĐD ¼NVâî+9FP  DRÖNA, ãNDWXĐD¼ SRO\HVWHUDOHSHQNDâî+ 9FP