AktuálneLetáky.eu   

IKEA katalóg : Katalóg Ikea 2016

Platnosť od 19.8. do 31.7.Katalóg Ikea 2016 - strana 131Katalóg Ikea 2016 - strana 131

26035('6,(ĕ 2EOHþHQLHQDćDOãtGHĖ Nebude dôvod na poslednú FKYtĐXSUHSDGDĢSDQLNHDNVL šaty a doplnky prichystáte GHĖYRSUHG 35('6,(ĕ 01 NORRBYN, KiþLN /$1*(681']UNDGOR ¼/NV ¼ ALGOT, ~ORåQi NRPELQiFLD €114,45 KNAPPER, VWRMDFLH]UNDGOR ¼ 5RYQDNRDNRYãHWN\QDãH ]UNDGOiDQLWRWR QHREVDKXMHRORYRDPRåQRKR SRXåLĢDMYN~SHĐQL ALGOT, ~ORåQiNRPELQiFLD €114,45 )yOLRYi~SUDYDDRFHĐ upravená práškovou farbou. Š132×H40, V196 cm. 299.063.42 6NULQNDGRSUHGVLHQHNDPVD ]PHVWtYãHWNRHoci je skrinka TRONES pôvodne navrhnutá na topánky, výborne sa do nej odkladajú UXNDYLFHNORE~N\NĐ~þHWHOHIyQ\ DSRãWDWDNåHSUtFKRGGRPRYP{åH E\ĢRYHĐDOHSãLH]RUJDQL]RYDQê BÄSTIS, KiþLN ¼/NV BÄSTIS, KiþLN¼NV Syntetická guma a polystyrénový plast. V12 cm. Rôzne farby. 600.953.21 KNAPPER, VWRMDFLH]UNDGOR ¼=UNDGORYpVNORDRFHĐ upravená práškovou farbou. Š48×V160 cm. 002.173.87 03 TRONES, VNULQNDQDWRSiQN\ ¼/NV HYLKJE, ]UNDGOR ¼/NV RIGGA, YHãLDNQDãDW\ ¼ RIGGA, YHãLDNQDãDW\ ¼2FHĐXSUDYHQiSUiãNRvou farbou a plast. Š111×H51, V126 – 175 cm. 502.316.30 HYLKJE, ]UNDGOR¼NVZrkadlové sklo, IDUHEQêQiWHUâî9FPýLHUQH Jasnozelené. 902.827.45 01 NORRBYN, KiþLN¼NV Masívny buk a breza. Ø70 mm. Rôzne farby. 002.730.76 /$1*(681']UNDGOR ¼Zrkadlové sklo a hliník. Ø50 cm. 402.886.79 03 TRONES, VNULQNDQDWRSiQN\¼NV Jednotková cena €9,997 Polypropylénový plast. Š51×H18, V39 cm. 302.564.24 261