AktuálneLetáky.eu   

IKEA katalóg : Katalóg Ikea 2016

Platnosť od 19.8. do 31.7.Katalóg Ikea 2016 - strana 140Katalóg Ikea 2016 - strana 140

2783267(ď1e7(;7Ë/,( 3267(ď1e7(;7Ë/,( PENNINGBLAD, SULNUêYND DSRĢDK\QDYDQN~ã ¼ PALMLILJA, SRVWHĐQpREOLHþN\ ¼ 55 % lyocell a 45 % bavlnený satén. Na paplón, Š150×D200 cm. Na vankúš, D50׊60 cm. 302.247.77 2EOLHþNDQDYDQN~ã*b63$W\UN\VRYHM IDUE\VDSUHGiYD]YOiãĢ 1RYLQND RINGKRAGE, SRVWHĐQpREOLHþN\ GÄSPA, SRVWHĐQpREOLHþN\ ¼/súprava ¼/súprava 279 PALMLILJA, SRVWHĐQpREOLHþN\ ¼ PENNINGBLAD, SULNUêYNDDSRĢDK\ QDYDQN~ã¼3UHGQiVWUDQD EDYOQD=DGQiVWUDQDYêSOĖSRO\HVWHU3ULNUêYNDâî'FP3RĢDK na vankúš, D40׊65 cm. 602.296.36 VÅRÄRT, SRVWHĐQpREOLHþN\ ¼V~SUDYD100 % bavlnený perkál. Na paplón, Š150×D200 cm. Na vankúš, D50׊60 cm. 002.877.33 %DYOQHQêVDWpQMHMHPQê DSUtMHPQêQDGRW\N KARIT, SULNUêYND DSRĢDKQDYDQN~ã GÄSPA, SRVWHĐQpREOLHþN\¼V~ prava 100 % bavlnený satén. Na paplón, Š150×D200 cm. Na vankúš, D50׊60 cm. 901.513.39 NATTLJUS, SRVWHĐQp REOLHþN\ €9,99/súprava 1RYLQND RINGKRAGE, SRVWHĐQpREOLHþN\ ¼V~SUDYD100 % bavlna. Na paplón, Š150×D200 cm. Na vankúš, D50׊60 cm. 203.043.12 VÅRÄRT, SRVWHĐQpREOLHþN\ ¼/súprava ¼ -HĐDKNp]PHQLĢY]KĐDG YDãHMVSiOQHSUHWRåHWiWR SULNUêYNDQDSRVWHĐPi NRQWUDVWQpVWUDQ\ MALIN RUND, SRVWHĐQpREOLHþN\ ¼ KARIT, SULNUêYNDDSRĢDKQDYDQN~ã¼/iWNDYêSOĖ SRO\HVWHU3ULNUêYNDâî'FP3RĢDKQDYDQN~ã D40׊65 cm. 002.902.45 .RPELQiFLDO\RFHOOXDEDYOQ\ SRPiKDRGYiG]DĢYOKNRVĢ DE\VWHSRFHO~QRFEROL YVXFKXDSRKRGOt 1RYLQNDBOLLTISTEL, SRVWHĐQpREOLHþN\ ¼ 1RYLQNDSMÖRBOLL, SRVWHĐQpREOLHþN\ ¼ 1RYLQNDSMÖRBOLL, SRVWHĐQp REOLHþN\¼100 % bavlna. Na paplón, Š150×D200 cm. Na vankúš, D50׊60 cm. 002.899.06 NATTLJUS, SRVWHĐQpREOLHþN\ €9,99/súprava 100 % bavlna. Na paplón, Š150×D200 cm. Na vankúš, D50׊60 cm. 902.866.11 MALIN RUND, SRVWHĐQpREOLHþN\¼ 100 % bavlna. Na paplón, Š150×D200 cm. Na vankúš, D50׊60 cm. 802.249.25 1RYLQNDBOLLTISTEL, SRVWHĐQpREOLHþN\¼55 % lyocell, 45 % bavlnený satén. Na paplón, Š150×D200 cm. Na vankúš, D50׊60 cm. 502.890.51 2EOLHþNDQDYDQN~ã*b63$ KQHGHMIDUE\VDSUHGiYD]YOiãĢ