AktuálneLetáky.eu   

IKEA katalóg : Katalóg Ikea 2016

Platnosť od 19.8. do 31.7.Katalóg Ikea 2016 - strana 146Katalóg Ikea 2016 - strana 146

290.Ò3(ďĕ29e'23/1.<$7(;7Ë/,( 02 2GORåWHYĚWDþNX9]KĐDG DIXQNþQRVĢN~SHĐQHP{åHWH ]OHSãLĢEH]WRKRDE\VWHXURELOLMHGLQ~GLHUXGRVWHQ\ 01 ENUDDEN, vešiak na dvere €2,99 01 Novinka678*9,. zrkadlo s prísavkou 02 €6,99 01 VARPAN, 3-dielna V~SUDYDGRN~SHĐQH ¼ 678*9,.KiþLN s prísavkou ¼/2 ks 01 ENUDDEN, vešiak na dvere €2,99 2FHĐXSUDYHQi SUiãNRYRXIDUERXâî9FP  02 NIMMERN, uterák €3,99 EDYOQD âî'FP 01 VARPAN, GLHOQDV~SUDYDGRN~SHĐQH¼3RO\SURS\OpQRYêSODVW 02 FRÄJEN, XWHUiN¼NV EDYOQDâî'FP HÄREN, RVXãND¼NVEDYOQD âî'FP5XåRYi %LHOD  -DVQiåOWi 678*9,.miska na mydlo s prísavkou ¼ Novinka BADBÄCK, N~SHĐĖRYê]iYHV €6,99 Novinka BADBÄCK, N~SHĐĖRvý záves €6,99 SRO\HVWHU âî'FP .~SHĐĖRYê]iYHVNWRUêXUREt ]RVSUFKRYDQLD]iEDYX1D N~SHĐĖRYRP]iYHVH%$'%b&. QiMGHWHREUi]N\WDNPHUYãHWNpKRþRYN~SHĐQLSRXåtYDWH HÄREN, osuška ¼/ks 678*9,.košík s prísavkami. 3{YRGQiFHQD¼ €6,99 LILLNAGGEN, gumená stierka €1,29 3ODVWDV\QWHWLFNiJXPD 'FP TOFTBO, N~SHĐĖRYi SUHGORåND LILLNAGGEN, gumená stierka €6,99 €1,29 TOFTBO, N~SHĐĖRYiSUHGORåND €6,99 SRO\HVWHURYpPLNURYOiNQRâî'FP ±678*9,.séria. 3ODVWDJXPD01 Novinka Zrkadlo s prísavkou €6,99  02 +iþLN VSUtVDYNRX¼NV-HGQRWNRYiFHQD¼%LHO\  03 0LVNDQDP\GORVSUtVDYNRX¼ 'îâFPKošík s prísavkami €6,99 3{YRGQiFHQD¼âî+9FP 05 BOKVIK, XWHUiN¼EDYOQDâî'FP  05