AktuálneLetáky.eu   

IKEA katalóg : Katalóg Ikea 2016

Platnosť od 19.8. do 31.7.Katalóg Ikea 2016 - strana 155Katalóg Ikea 2016 - strana 155

308 NÁKUP V IKEA NÁKUP V IKEA Nákup v IKEA 9\VNRþWHQDSRVWHĐSRKRGOQHVDXVDćWHQD SRKRYNHSRURYQDMWHNXFK\QH9REFKRGQRP GRPH,.($QDYiVþDNDM~WLVtFHćDOãtFKQiSDGRYNWRUpRåLYLDYiãGRPRY.HćVLQLHþR FKFHWHY\VN~ãDĢDOHERMHGQRGXFKRRGYLH]Ģ GRPRYUDGLYiPSRP{åHPH$GRNRQFDP{åHPH]DEDYLĢYDãHGHWLNêPEXGHWHQDNXSRYDĢ1DVWUiQNHZZZ,.($VNVtFHQHP{åHWH RFKXWQDĢQDãHYêERUQpMHGORDOHP{åHWHVLMX NHG\NRĐYHNSUH]HUDĢDQiMVĢU{]QHLQIRUPiFLH DLQãSLUiFLXYREODVWLE\WRYpKR]DULDGHQLD '~IDPHåHQiVþRVNRURQDYãWtYLWH IKEA PS 2002, kanvica na polievanie. 3ODVW O €0,99 309