AktuálneLetáky.eu   

IKEA katalóg : Katalóg Ikea 2016

Platnosť od 19.8. do 31.7.Katalóg Ikea 2016 - strana 164Katalóg Ikea 2016 - strana 164

326 INDEX B Balkón/terasa ...............74, 102 Bábätko .............................298 Bezdrôtové nabíjanie .........212 Bodové lampy ....................207 D 'DUþHNRYpEDOHQLH .............232 Dekorácie ..........................230 Deky a prikrývky................280 Deti (3 – 7 rokov) ...... 164, 300 Deti (8 – 12 rokov) .....168, 302 Detská IKEA ......................298 'HWVNpSRVWLHĐN\ .........167, 298 Detské textílie ...................299 'HWVNpY\VRNpVWROLþN\.......306 Detský nábytok...................298 Detský riad ........................306 Doplnky z papiera ..............232 Dosky na krájanie ..............182 Dózy na potraviny ........ 24, 186 '9'DXGLR~ORåQpGLHO\ ......127 H +DODSUHGVLHĖ .............108, 258 Hodiny ...............................230 +UDþN\ ...............................304 Hrnce a panvice .................184 I IKEA BUSINESS .................170 IKEA FAMILY ......................320 IKEA Foundation ................316 J Jedálenské doplnky .......... 190 -HGiOHQVNpVWROLþN\ .......... 196 Jedálenské stoly .............. 196 -HGiOHĖ ............................56 K Kancelárske doplnky ..........190 Kancelársky nábytok..........234 .DQFHOiUVNHVWROLþN\ ..........234 .QLåQLFH .............................240 Koberce .............................286 Komody .............................262 .RQIHUHQþQpVWROtN\ ...........224 Koše ..................................248 Koše na odpadky ...............188 .RåHQpSRKRYN\ ................214 Kreslá ................................222 .XFK\QVNpGRSOQN\ ............180 .XFK\QVNpWH[WtOLH..............190 .XFK\QVNpYR]tN\ ..............178 .XFK\ĖD ..............................10 .~SHĐĖD .............................132 .~SHĐĖRYpGRSOQN\ ............290 .~SHĐĖRYpWH[WtOLH ..............292 .~SHĐĖRYpVYLHWLGOi............296 FOLKLIG, LQGXNþQiYDUQiGRVNDVIXQNFLRX ERRVWHU-HGQD:LQGXNþQi]yQD-HGQD :LQGXNþQi]yQD-HGQD:LQGXNþQi ]yQDERRVWHU:-HGQD:LQGXNþQi ]yQDERRVWHU:âî+FP Index .~SHĐĖRYpXPêYDGOi .........296 .~SHĐĖRYêQiE\WRN ............296 .YHWLQiþH...........................176 L Lampy ...............................204 Látky a šijacie potreby .......284 LED osvetlenie ...................202 /HåDGOi ..............................215 M 0DOp~ORåQpULHãHQLD ..........248 Matrace .............................266 Misy a misky ......................192 0OiGHå ........................168, 302 N 1iE\WRNGR]iKUDG\ ......74, 102 Nábytok na médiá ............ 127 Nábytok pre deti ................298 Nástenné lampy .................204 Nástenné dekorácie ...........230 Nástenné skrinky ...............124 1RþQpVWROtN\ .....................154 Novinky ...............6, 8, 104, 106 1RåH ..................................182 O 2EOLHþN\ ............................276 Obrazy a rámy ...................230 Obývacia izba ......................84 2GG\FK ................................82 Odpadkové koše ................188 Okenné textílie ..................282 Osušky ..............................292 Osvetlenie .........................204 2WRþQpVWROLþN\ ..................234 P 3DQYLFHDKUQFH..................184 Paplóny a vankúše .............270 Pestovanie rastlín.................32 3RþtWDþRYpVWROtN\ ..............234 3RGORåN\SRGODSWRS ...........234 3RGQRåN\ ...........................216 3RKiUH ...............................190 3RKRYN\.............................214 Police .................................122 Policové diely .....................240 Poriadok ............................108 Postele...............................272 3RVWHĐQpREOLHþN\ ...............276 3RVWHĐQpSULNUêYN\ .............280 3RVWLHĐN\SUHEiElWNi.........298 3RĢDK\QDYDQN~ãH .............289 Pracovné lampy .................205 3UDFRYQpVWROLþN\ ...............234 Pracovné stoly ...................234 3UDFRYĖD ...........................234 3UHEDĐRYDFLHSXOW\ .............298 3UHGVLHĖKDOD .............108, 258 Príborníky ............................58 Príbory...............................193 3UtUXþQpVWROtN\ ..................224 R Rámy a obrazy ...................230 Rámy postelí ......................272 Riady .................................192 Rolety ................................282 5R]NODGDFLHSRKRYN\ .........220 S Servírovací riad..................194 6FKRGtN\............................178 Skladovanie potravín .........186 Skrine ................................256 6NULQN\GRN~SHĐQH ............296 Skrinky na topánky ............258 Skrinky pod TV ..................244 Skrinky so zásuvkami ........262 6SiOĖD ...............................146 Stojacie lampy ...................204 Stojany na tablet ...............234 6WROLþN\MHGiOHQVNp ...........196 6WROLþN\SUDFRYQp..............234 6WROtN\NRQIHUHQþQp ..........237 6WROtN\QRþQp ....................154 6WROtN\SUtUXþQp ..................224 Stolovacie doplnky .............190 Stolovanie ................... 76, 190 6WRORYpGRVN\DQRK\ .........234 Stolové lampy ....................208 Stoly, jedálenské ...............196 Stoly, pracovné ..................234 Svietidlá ............................204 6YLHWQLN\DVYLHþN\ ............226 Š Šatník ................................251 Šatníkové skrine ................250 Škatule ..............................248 Štýly ....................................76 T Taniere ..............................194 Textílie ...............................276 Tienidlá..............................210 Triedenie odpadu ......... 40, 188 TV nábytok .................127, 244 7\þHQD]iYHV\...................283 U Umývadlá ..........................296 ÒORåQpPRåQRVWL ................108 Uteráky .............................292 V Vankúše a paplóny .............270 Varenie ..............................182 €299 Vázy ..................................226 Vešiaky ..............................258 9LGHRDXGLR~ORåQpGLHO\ ....244 Vitríny ...............................240 9Q~WRUQpY\EDYHQLHVNUtĖ ..254 Vysoké postele...................302 9\VRNpVWROLþN\ ..................306 Výrobky ............................. 174 Z =iKUDGQêQiE\WRN ........74, 102 Zásuvkové diely .................236 Zásuvkové skrinky .............262 Závesné lampy ..................210 Závesy ..............................282 Zrkadlá ..............................258 'REUpYHGLHĢ Adresa ...............................312 Aplikácia Katalóg IKEA .......... 5 Jedlo v IKEA..........................50 Koncept IKEA......................314 Kontakt ..............................311 Nákup v IKEA......................310 2WYiUDFLHKRGLQ\ .................312 Práca v IKEA .......................325 Reštaurácia ..........................52 6OXåE\ .........................173, 315 7UYDOiXGUåDWHĐQRVĢ .............318 Vrátenie tovaru ...................313 Záruky ...............................321 9LDFQDãLFKYêURENRYYUiWDQH noviniek nájdete na internetovej stránke www.IKEA.sk alebo YREFKRGQRPGRPH,.($ REALISTISK, rúra. Energetická trieda: A. 9\XåLWHĐQêREMHPOâî+9FP  €229 FOLKLIG/ REALISTISK .êPSULSUDYXMHWHćDOãLXYiUNX GREU{WQDVSRUiNXVDSRPDO\ UR]WiSDPDVOR3UtMHPQpY{QHYDOLDFHVD]NXFK\QHGUiåGLYROiNDM~ KODGQêFKQHGRþNDYFRY9HćYWHMWR WHSORY]GXãQHMU~UHP{åHWHSLHFĢ QDUD]YLDFHURMHGiOEH]WRKRDE\ VDLFKY{QHY]iMRPQHPLHãDOL