AktuálneLetáky.eu   

IKEA katalóg : Katalóg Ikea 2016

Platnosť od 19.8. do 31.7.Katalóg Ikea 2016 - strana 3Katalóg Ikea 2016 - strana 3

4 OBSAH OBSAH ýRQiMGHWH YWRPWRNDWDOyJX" str. 10 str. 2EMDYWHWRKRYLDF 6DSOLNiFLRX.DWDOyJ,.($YRYDãRPVPDUWIyQHDOHER WDEOHWH]tVNDWHHãWHYLDFQiSDGRYDLQãSLUiFLHDNRDMXåLWRþQpQiVWURMHNWRUpYiPSRP{åX]DULDGLĢVLVYRMGRPRY 174 1iSDG\ 9êUREN\ Inšpirácie na zariadenie miestností a priestorov, nápady z oblasti bytového GL]DMQXSUHU{]QHGUXK\DNWLYtWDåLYRWQêFK VLWXiFLt±QHFKMHYiãYNXVDNêNRĐYHN 0DOêYêEHU]QiãKRãLURNpKRVRUWLPHQWX NWRUpP{åHWHQiMVĢQDZZZ,.($VN DYREFKRGQRPGRPH,.($ .XFK\ĖD .............................................. 10 .YHWLQiþH ......................................... 176 6WRORYDQLH ........................................... 76 'RSOQN\GRNXFK\QH ......................... 178 Oddych ................................................ 82 9DUHQLH .............................................. 182 3RULDGRN............................................ 108 7ULHGHQLHRGSDGX .............................. 188 1RYLQN\ ...................................... 6, 104 .~SHĐĖD .............................................132 6WRORYDQLH ......................................... 192 %XG~FHNROHNFLH..........................8, 106 6SiQRN .............................................. 146 -HGiOHQVNêQiE\WRN ......................... 196 str. 6 1RYLQN\ 1DMQRYãLHYêUREN\DEXG~FH NROHNFLH±YêVOHGRNW~åE\]LVWLĢYLDF RåLYRWHYGRPiFQRVWL 6YLHWLGOi ............................................ 204 1 str. 308 1iNXSY,.($ Informácie o tom, kde nás nájdete a ako XQiVP{åHWHVG{YHURXQDNXSRYDĢ bytové zariadenie. 2 3 .OLNQLWHQDV\PERO DGR]YLHWHVDYLDF Niektoré funkcie NDWDOyJXQiMGHWH len v aplikácii. 2UDQåRYêV\PEROYiPSUH]UDGtþRYãHWNR VLP{åHWHSR]ULHĢ 3RKRYN\NUHVOi ................................ 214 .RQIHUHQþQpVWROtN\ ......................... 224 'HNRUiFLH .......................................... 226 'RSOQN\]SDSLHUD ............................. 232 1iE\WRNGRSUDFRYQH........................ 234 1DSOiQXMWHVLQiNXS.......................... 310 9UiWHQLHWRYDUX ................................. 313 6OXåE\ ............................................... 315 =iUXN\ ............................................... 321 ÒORåQpPRåQRVWL ............................... 240 1iE\WRNGRVSiOQH ............................ 250 9LGHi±RGKDOLDGHWDLOQHMãtSRKĐDG 0DWUDFHSDSOyQ\DYDQN~ãH............. 266 7H[WtOLH .............................................. 276 1iE\WRNDGRSOQN\GRN~SHĐQH ........ 290 Poprechádzajte sa po miestnosti – akoby ste tam boli. 3UHGHWL .............................................. 298 9iãQiNXSYiPGRUXþtPHDåGRPRYDOHER GRNDQFHOiULHXåRG¼ 9LDFLQIRUPiFLtQiMGHWHQDVWU 1iMGHWHWXDM ‡ƒSRKĐDGQDPLHVWQRVWL ‡REUi]NRYpJDOpULH ‡UêFKOHRGND]\QDZZZ,.($VN 1HYLHWHþLVDYiPQiE\WRNEXGH KRGLĢ"9DSOLNiFLLVLP{åHWHY\VN~ãDĢDNREXGHY\]HUDĢXYiVGRPD 5