AktuálneLetáky.eu   

IKEA katalóg : Katalóg Ikea 2016

Platnosť od 19.8. do 31.7.Katalóg Ikea 2016 - strana 34Katalóg Ikea 2016 - strana 34

STOLOVANIE Viac miesta, viac PRåQRVWt Ak spojíte GYDVWRO\EXGHWHPDĢYLDF PLHVWDQDUR]ORåHQLHVYRMHM SUiFHþLGREUpKRMHGOD $OHERMHGQpKRDMGUXKpKR 67 06 1DGE\WRþQpVWROLþN\]DYHVWH QDVWHQXDE\YiP]E\WRþQH QH]DEHUDOLPLHVWR 1,66(VNODGDFLD VWROLþND ¼/NV 01 04 %$&.$5<'5<'(%b&.stôl ¼/NV 01 MELLTORP, VWROLþND¼NV 2FHĐXSUDYHQiSUiãNRYRXIDUERXDSODVW âî+9FP 6.c/%(5*63255(1RWRþQi VWROLþND¼NV3RO\SURS\OpQRYêSODVW 6HGDGORâî+9±FP %$&.$5<'5<'(%b&.stôl ¼NV2FHĐXSUDYHQiSUiãNRYRX IDUERXDIDUHEQêQiWHU'îâ9FP  .9,77(5$3-poschodový servíroYDFtVWRMDQ¼6NORDQHKUG]DYHM~FD RFHĐ'îâ9FP 1,66(VNODGDFLDVWROLþND¼NV 3RFKUyPRYDQiRFHĐDSODVWâî+ 9FP 6.c/%(5*63255(1 RWRþQiVWROLþND ¼/NV )g5+g-$QiVWHQQiVNULQND ¼NV)DUHEQêQiWHUâî+9FP %LHOD6LYi