AktuálneLetáky.eu   

IKEA katalóg : Katalóg Ikea 2016

Platnosť od 19.8. do 31.7.Katalóg Ikea 2016 - strana 47Katalóg Ikea 2016 - strana 47

ODDYCH 3UHPHĖWHVYRMHREĐ~EHQp PLHVWRQDWRQDMSRKRGOQHMãLH~WRþLVNRýLXåVD ]DEiYDWHVSULDWHĐPLDOHER VLXåtYDWHFKYtOHVURGLQRX± YåG\VNRQþtWHWX 93 04 01 05 02 06 INGOLF, VWROLþND €49,99/ks ÒWXOQpPLHVWHþNRQD posedenie alebo dokonca aj na prespatie – ak zábava WUYiDåGRVNRUpKRUiQD 03 HEMNES, rám postele s 3 zásuvkami €299 01 HEKTAR, nástenná lampa/lampa so štipcom €14,99 2FHĐDKOLQtN‘FP ,.($0RGHO9+HNWDU7RWRVYLHWLGORMH NRPSDWLELOQpVRåLDURYNDPLHQHUJHWLFNêFK WULHG$Då' 02 VIGDIS, SRĢDKQDYDQN~ã¼NV UDPLD'îâFP 03 HEMNES, rám postele s 3 zásuvkami €299 )DUHEQêQiWHUâî'9FP 9KRGQêPDWUDFîFP SUHGiYDVD ]YOiãĢ  04 HEKTAR, závesná lampa €19,99/ks 2FHĐDKOLQtN‘FP,.($0RGHO7 +HNWDU7RWRVYLHWLGORMHNRPSDWLELOQpVR åLDURYNDPLHQHUJHWLFNêFKWULHG$Då'  05 LERHAMN, stôl €89,90 0RUHQiODNRYDQiPDVtYQDERURYLFD'îâ9FP  06 INGOLF, VWROLþND¼NV)DUHEQê QiWHUâî+9FP