AktuálneLetáky.eu   

IKEA katalóg : Katalóg Ikea 2016

Platnosť od 19.8. do 31.7.Katalóg Ikea 2016 - strana 56Katalóg Ikea 2016 - strana 56

PORIADOK Dobre fungujúci stroj. Dobre naplánovaný vstupný SULHVWRU]QDPHQiåHGRPiFDSUHPiYNDSU~GLEH] ]E\WRþQpKR]GUåDQLD 111 02 01 BRAVUR, nástenné hodiny €44,99 .HćV~RVWUpURK\SUHNU\Wp MHPHQãLDSUDYGHSRGREQRVĢ åHYiV]GUåt~GHUGRþHOD 04 01 BRAVUR, nástenné hodiny €44,99 2FHĐDVNOR‘FP 02 ENUDDEN, zrkadlo €14,99/ks =UNDGORYpVNORDRFHĐXSUDYHQiSUiãNRYRXIDUERX âî9FP 5R]WULHGLWHWRQHVN{U1iGRED QDãSLQDY~ELHOL]HĖSULGYHUiFKYiPSRP{åHXGUåLDYDĢ YSUHGVLHQLSRULDGRN 06 03 NORDLI, komoda so 6 zásuvkami 03 NORDLI, komoda so 6 zásuvkami €169 )DUHEQêQiWHUâî+9FP  04 NORDLI, komoda so 4 zásuvkami €99 )DUHEQêQiWHUâî+9FP  €169 05 KNODD, nádoba s vrchnákom 0LHVWHþNRY\KUDGHQpSUH NDåGpKRþOHQDURGLQ\VNUiWL UDQQ~SUHGVLHĖRY~ãSLþNX €14,99 05 KNODD, nádoba s vrchnákom €14,99 2FHĐXSUDYHQiSUiãNRYRXIDUERX‘ 9FPO 06 KRITTER, GHWVNiVWROLþND¼ )DUEHQêPDVtYQ\NDXþXNRYQtNâî+ 9FP