AktuálneLetáky.eu   

IKEA katalóg : Katalóg Ikea 2016

Platnosť od 19.8. do 31.7.Katalóg Ikea 2016 - strana 72Katalóg Ikea 2016 - strana 72

.Ò3(ďĕ$ ýRMHPRMHMHPRMHþR MHVSRORþQpMHVSRORþQp Delíte sa o byt s kamarátmi? 3RNRMQpVSROXQDåtYDQLHMH]DORåHQpQDMDVQHMNRPXQLNiFLL UHãSHNWH±DPRåQRMHGQRP þLGYRFK]iPNRFK 7\þHV~VNYHOpOHERSRVN\WXM~ PD[LPXP~ORåQpKRSULHVWRUX D]DEHUDM~SULWRPPLQLPXP PLHVWD 02 LEJEN, VNULQND ¼/NV 143 1RYLQNDNIMMERN , RVXãND ¼/NV 05 LEJEN, ]UNDGOR VSROLFRX €4,99 01 03 ÄâWUXNW~URYDQpRGNODGDFLHSULHVWRU\ SRPiKDM~XGUåDĢN~SHĐĖXYþLVWRWH DSRULDGNXDMSUHWROHERQiMGHWH YãHWNRþRKĐDGiWH±KRFLUiQROHGYD YOiG]HWHRWYRULĢRþLʦ $QGUHDV.~SHĐQH5DN~VNR 04 01 GUNNERN, X]DP\NDWHĐQiVNULQND €24,99 2FHĐXSUDYHQiSUiãNRYRXIDUERX D]UNDGORYpVNORâî+9FP  02 LEJEN, VNULQND¼NV$%6SODVW âî+9FP 03 LEJEN, VNULQND¼NV$%6SODVW âî+9FP 04 TROFAST, ãNDWXĐDVYUFKQiNRP ¼NV3RO\SURS\OpQRYêSODVW'îâ 9FP 05 LEJEN, ]UNDGORVSROLFRX¼Sklo DSODVWâî+9FP 1RYLQNDNIMMERN, RVXãND¼NV EDYOQDâî'FP