AktuálneLetáky.eu   

IKEA katalóg : Katalóg Ikea 2016

Platnosť od 19.8. do 31.7.Katalóg Ikea 2016 - strana 78Katalóg Ikea 2016 - strana 78

154 SPÁNOK Stále blízko seba. Kvôli QiURþQpPXSURJUDPX DY\ĢDåHQRVWLMHQLHNHG\ ĢDåNpE\ĢVSROX.HćL]EX UR]GHOtWHQDþDVWLXUþHQp QDVSiQRNDQDSUiFXY\ P{åHWHSRNRMQHVSDĢ]DWLDĐ þRRQDVLSULSUDYtVYRMX SUH]HQWiFLX 05 ARÖD, SUDFRYQiODPSD €39,99 9\VRNpþHORSRVWHOHL]EX SULURG]HQêPVS{VRERPUR]GHOt  03 01 02 HURDAL, rám postele €329 $5.(/67253 stôl €179 01 LINBLOMMA, SRVWHĐQpREOLHþN\ €69,90 ĐDQ1DSDSOyQâî'FP 1DYDQN~ãH'îâFP 02 HURDAL, rám postele €329 0RUHQi ODNRYDQiPDVtYQDERURYLFDâî' 9FP9KRGQêPDWUDFîFP  5RãWPDWUDFDSRVWHĐQiELHOL]HĖ VDSUHGiYDM~VDPRVWDWQH 03 HEMNES, QRþQêVWROtN¼ 0RUHQiODNRYDQiPDVtYQDERURYLFDâî+ 9FP $5.(/67253SUtERUQtN¼/DNRYDQiPDVtYQDERURYLFDâî+9FP  05 ARÖD, SUDFRYQiODPSD¼2FHĐ XSUDYHQiSUiãNRYRXIDUERXDKOLQtN9FP ,.($0RGHO%$U|G7RWRVYLHWLGORMHNRPSDWLELOQpVRåLDURYNDPLHQHUJHWLFNêFKWULHG $Då' $5.(/67253stôl €179 /DNRYDQiPDVtYQDERURYLFDâî+9FP