AktuálneLetáky.eu   

IKEA katalóg : Katalóg Ikea 2016

Platnosť od 19.8. do 31.7.Katalóg Ikea 2016 - strana 88Katalóg Ikea 2016 - strana 88

174 VÝROBKY VÝROBKY Výrobky Novinka JANINGE, VWROLþND Pozri str. 200. &KFHPHDE\EROYiãGRPRYãĢDVWQHMãtDYiã åLYRWMHGQRGXFKãt±GHĖþRGHĖ±]DFHQX SULPHUDQ~QDMPlSUHYiVSUHĐXGtNWRUtQDãH YêUREN\Y\WYiUDM~DNRDMSUHRNROLWêVYHW1D QDVOHGXM~FLFKVWUDQiFKVLP{åHWHSR]ULHĢ]DXMtPDYêYêEHUYêURENRY]QiãKRVRUWLPHQWX (ãWHYLDFYêURENRYP{åHWHREMDYRYDĢQDQDãHM VWUiQNHZZZ,.($VNDYREFKRGQRPGRPH €39,99 Novinka RÅDVIKEN, kreslo.  Pozri str. 222. 1DVNHQXMWHQiE\WRNSRPRFRX DSOLNiFLH.DWDOyJ,.($ YRYDãRPVPDUWIyQH DOHERWDEOHWH €149 BUSUNGE, rám postele s nastaviWHĐQRXGĎåNRX  €139 3R]ULWHVLþLVDQiE\WRNKRGt GRYDãHMGRPiFQRVWLDDNR WDPEXGHY\]HUDĢ 175