AktuálneLetáky.eu   

IKEA katalóg : Katalóg Ikea 2016

Platnosť od 19.8. do 31.7.Katalóg Ikea 2016 - strana 91Katalóg Ikea 2016 - strana 91

180 DOPLNKY DO KUCHYNE Riešenie drobných problémov v kuchyni.6pULHGRVLHNQD NUiMDQLHPLVLHNVNOHQêFKQiGRE DLQêFKSRP{FRNNWRUp]DYHVtWHQDOLãWXD]tVNDWHWDNWRþR SRWUHEXMHWHQDMYLDF±GRVWDWRN SULHVWRUXQDSUDFRYQHMGRVNH Novinka RIMFORSA, séria. %DPEXVDRFHĐStojan na tablet €10,99 âî+9FP  Košík €12,99 âî+9FP Nádobky €7,99/4 ks Jednotková FHQD¼6NOR‘9FP  'UåLDNQDQiGREN\ €6,99 âî+9FP /LãWDDKiþLN\ 5,0)256$VDSUHGiYDM~]YOiãĢ Novinka RIMFORSA, košík €12,99 FINTORP, séria. 2FHĐXSUDYHQiSUiãNRYRXIDUERX Stojan na príbor €5,99 ‘9FP Stojan na riad €9,99 âî+9FP  7\þDKiþLN\),17253VDSUHGiYDM~ ]YOiãĢ BOTKYRKA, nástenná polica €29,99/ks 1DRWYRUHQHMSROLþNHPiWH YHFLNWRUpQDMYLDFSRXåtYDWH VWiOHQDRþLDFK FINTORP, stojan na riad VARIERA, šNDWXĐD3ODVWDJXPDâî+9FP 5{]QHIDUE\ €9,99 €1,49 /ks BOTKYRK, nástenná polica €29,99/ks 2FHĐXSUDYHQiSUiãNRYRXIDUERXDSRO\HVWHUâî+9FP  FÖRHÖJA, nástenná skrinka €9,99 FÖRHÖJA, nástenná skrinka €9,99 Lakovaná masívna EUH]Dâî+9FP  LIMHAMN, nástenná polica €6,99 LIMHAMN, nástenná polica €6,99 1HKUG]DYHM~FDRFHĐâî+9FP  VARIERA Prehrabávanie sa v zásuvkách. 5R]PêãĐDOLVWHQDGWêPNRĐNR þDVXYiP]DEHULH"1HNRQHþQp KĐDGDQLHJXPLþN\þLREĐ~EHQpKR NRUHQLD$SULWRPQLHNRĐNRIDUHEQêFKãNDWXOLHNXUREtYRYHFLDFK SRULDGRNVWDþtVDQDþLDKQXĢ DPiWHLFK