AktuálneLetáky.eu   

IKEA katalóg : Katalóg Ikea 2016

Platnosť od 19.8. do 31.7.Katalóg Ikea 2016 - strana 93Katalóg Ikea 2016 - strana 93

184 VARENIE VARENIE 185 01 Novinka IKEA 365+, 6-dielna súprava hrncov 9ćDNDKUXEêPVWHQiPDGQX z hliníka a nehrdzavejúcej ocele sa potraviny varia URYQRPHUQHMãLH €59,90 „Niektorí z nás varenie milujú, iným PRåQRDåWDNQHYRQLD9ãHWNêPQiP YãDN]iOHåtQDNYDOLWH-DVDNDåGêGHĖ VSROLHKDPQDKUQFH]RVpULH,.($ʦ Jonas, Kuchynské doplnky, Belgicko SKÄNKA, hrniec s pokrievkou €14,99 SENSUELL, hrniec s pokrievkou €34,99 9KRGQêQDSRPDOpYDUHQLH YćDNDOLDWLQHNWRUiYêERUQH XGUåLDYDWHSOR6PDOWRYDQê SRYUFKXĐDKþXMHXPêYDQLH SENIOR, kastról s pokrievkou €39,99 SKÄNKA, hrniec s pokrievkou €14,99 Hliník s povrchovou úpravou 7HÀRQ®6HOHFWDQHKUG]DYHM~FDRFHĐ O SENSUELL, hrniec s pokrievkou €34,99 1HKUG]DYHM~FDRFHĐVKOLQtNRYêPMDGURPO SENIOR, kastról s pokrievkou €39,99 6PDOWRYDQiOLDWLQDO  6NOHQiSRNULHYNDPi ]DEXGRYDQpFHGLGORDGi VD]DYHVLĢQDRNUDMKUQFD WDNDE\Y\]UiåDQiWHNXWLQD NYDSNDODGRYQ~WUD 02 STABIL, QDSDURYDFLDYORåND €2,99 KAVALKAD, panvica =PHVWtVDGRYlþãLQ\GYRMDå SlĢOLWURYêFKKUQFRY2GQtPDWHĐQiU~þNDVDQH]DKULHYD þRYiPXĐDKþtPDQLSXOiFLX VQDSDURYDFRXYORåNRX 01 Novinka IKEA 365+, 6-dielna súprava hrncov €59,90 Obsahuje: hrniec s pokrievkou, 5 l; hrniec s pokrievkou, 3 l a rajnicu VSRNULHYNRXO1HKUG]DYHM~FDRFHĐVKOLQtNRYêPMDGURP 02 STABIL, QDSDURYDFLDYORåND¼1HKUG]DYHM~FDRFHĐ‘ 9FP €3,99 FÖRBLUFFAD, hrniec s pokrievkou €29,99 GRILLA, panvica na grilovanie €12,99 KAVALKAD, panvica €3,99 Hliník VSRYUFKRYRX~SUDYRX7HÀRQ® ClasVLF‘FPLÄMPLIG, SRGORåNDSRGKUQLHF¼ 1HKUG]DYHM~FDRFHĐ'îâFP  FÖRBLUFFAD, hrniec s pokrievkou €29,99 Hliník s povrchovou ~SUDYRX7HÀRQ® Select a sklo vhodQpGRU~U\O GRILLA, panvica na grilovanie €12,99 Hliník s povrchovou úpraYRX7HÀRQ®&ODVVLF'îâFP