AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták :

Platnosť od 1.10. do 7.10. - strana 30- strana 30

Sociálne služby Slovenský Červený kríž – mobilizácia sily ľudskosti ký šich možností zariadiť potrebné, Čo vám napadne ako prvé, keď počujete názov Slovens často v spolupráci s predstaviteľČervený kríž? Prvá pomoc, darovanie krvi, či humanitárna pomoc mi obce. Okrem toho sa miestne épri povodniach? V skutočnosti sa za prácou Slovenského Červen spolky SČK venujú vzdelávaniu skrýva oveľa viac. O práci SČK v sociálnej oblasti ho kríža (SČK) , ale SČK v Senici, v poskytovaní prvej pomoci porozprávali s dvoma dámami – riaditeľkou aj spoločenským a osvetovým akSenici kon- sme sa MM: Červený kríž v PhDr. Miriam Madunickou, PhD., (MM) a riaditeľkou SČK v Humen tivitám. Čudujem sa starostom, taktujú desiatky ľudí denne. Knapikovou (SK). nom, PhDr. Silviou ktorí spoluprácu s miestnymi Mnohí z nich sú bezradní, hľadaznaspolkami SČK nevyužívajú, je to jú pomoc a niekedy pre nich veľká pomoc pre spoluobčanov. poslednú nádej pri riemenáme MM: Klienti vyhľadávajú našu šení ich sociálnej situácie. Často pomoc sami, prípadne ich k nám sú to ľudia so zdravotným postihpošlú priamo z príslušných oddeposkytujeme špenutím, ktorým lení úradu práce. Pri vyhľadávaní cializované sociálne poradenstvo ľudí, ktorí potrebujú našu pomoc a sprevádzame ich pri uplatňonám vo veľkej miere pomáhajú sociálneho vaní ich nárokov zo aj členovia našich miestnych ečenia, alebo v prípade zabezp spolkov, ktorí poznajú našu práproblémov s mobilitou. situácu a v prípade potreby nás konSK: U nás v Humennom je taktujú. O našej práci a možnosá, aj keď naše regiócia podobn tiach pomoci, ktorú poskytujeme, ny sa v mnohom líšia. Chodia i, sa ľudia dozvedia aj z nášho mek nám ľudia s rôznymi príbehm sačníka Zvesti zo Záhoria, ktorý ktorí sa nečakaprevažne takí, v Senici vydávame už vyše 20 rone ocitli v neľahkej situácii. Nakov. Nikdy nevieme, kto v ten príklad, keď sa niekto z hodiny ateľom deň otvorí dvere a komu našou na hodinu stane opatrov pomocou vyčaríme v beznádejpríbuzných, situácia posvojich nej situácii svetielko nádeje. trebuje bezodkladné riešenie. Silvia Knapiková ečiť Všetkým sa snažíme, okrem konČasto potrebujú zabezp foto: Natália Vesma krétnej pomoci, poskytnúť našu opateru, popritom 24-hodinovú dostatočnú podporu, porozumestíhať chodiť do práce a starať a spríjemňujeme im vianočné Ako sa dozviete, že niekto nie a ľudský prístup. sa o rodinu. Alebo je tu zrazu potrebuje pomoc? Čo robia nevyliečiteľná diagnóza, násled- sviatky. Máme množstvo registrova- miestne spolky SČK? Slovenský Červený kríž pracuje ne zlá sociálna situácia. Je to SK: ch sociálnych slu- SK: Dnes už nás veľa ľudí vyhľadá v 38 okresných mestách Slovenťažké a zároveň psychicky ná- ných terénny ateľskú službu, na základe osobného odporúča- ska, no sieť jeho dobrovoľníkov ročné. Pri hľadaní možností ako žieb – opatrov nú službu, požičovňu nia a našou predĺženou rukou sú a členov je oveľa väčšia. V miestpomôcť sa stávame súčasťou preprav zdravotníckych pomôcok, špe- aj naše miestne spolky. Predseda nych spolkoch SČK je vyše 60-tisíc osudov týchto ľudí a ich rodín. inter- cializované sociálne poraden- miestneho spolku je pre nás veľmi členov vo viac ako 1000 mestách MM: Presne tak a naša majú Denný sta- dôležitou osobou. Vieme si prí- a obciach na Slovensku. vencia vo väčšine prípadov nie stvo. V Senici cionár a Agentúru domácej ošet- beh človeka v núdzi preveriť, Silvia Kostelná je iba jednorazová. Sú jednotlivrovateľskej starostlivosti, v Hu- dostať spätnú väzbu a v rámci nawww.redcross.sk ci a rodiny, ktorí sú pod našimi máme Call centrum ochrannými krídlami už viac ro- mennom zas j pomoci. Teší nás, že kov. Veľkou skupinou sú aj rodi- sociálne stnaným a ľuny s deťmi, ktoré sa nie vlastnou dlhodobo nezame hmotnej nú- ďom so zníženou pracovnou vinou dostali do vieme dočasne dze, napr. pre stratu jedného schopnosťou dať aj príležitosť pracovať v Asisz rodičov, prípadne keď starostSČK, ktorá uľahlivosť o ne museli prebrať starí tenčnej službe níkom Tu pomáhame hlavne čuje orientáciu návštev rodičia. v zdravotníckych zariadeniach. materiálne – potravinami, hračlen v Senici a Hukami, ošatením, školskými po- Už stovky ľudí i. Denne pre- mennom tak malo možnosť nietrebami, kočíkm si, aké to je druhým vádzkujeme príjem a výdaj len vyskúšať pomáhať, ale zároveň získať nomateriálnej pomoci a každoroča často stratené sene pred Vianocami organizuje- vé zručnosti mie. Mnohí z nich si vďame akciu „Pre krajšie Vianoce“, bavedo dokonca následne kde poskytujeme práve takým- ka tejto práci Miriam Madunická pomoc našli aj trvalé zamestnanie. to rodinám materiálnu foto: Roman Flajžík Čo trápi ľudí, ktorí k Vám každodenne prichádzajú a ako im vie pomôcť práve Červený kríž? Treb26, Mich28, Hum26, Vra26, Kos32, Pre28, Sab26, Bar26, Lub28, Spis26, Kez26, Pop28, RimS26, Roz26, Luc26, VelK26, BaB28, Brez26, Lev26, LiM26, Ruz26, Zvo26, Ziar26, Mar28, Prie26, Ban26, Part26, Zil28, Cad26, Trec26, NMV26, Pu28, Dub26, Kom26, NoZ26, Seni26, Trn28, Sa26, Nit26, Pies28, Top28, Ga26, DuS26, Sam26, Hlo26, Ser26, Mal28, Sen26, Ba30 / -