AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták :

Platnosť od 8.10. do 14.10. - strana 24- strana 24

15 rokov Z lásky k Slovensku. Trezor v tvare knihy bezpečnostná sch ránka vh odná pre kreditné karty, peniaze, dokumenty a po d.  mater iál: o ceľ, papier  h rúbka sten y: 0,8 mm  r ozmery: 15 x 5,5 x 24 cm  vr átane 2 k ľúčov 1 kus  MIMORIADNA PONUKA DO VYČERPANIA ZÁSOB! 5,99 Visiace zámky s 3-miestnym kódom  rozmery: 25 x 30 x 10 mm 1 ba lenie MIMORIADNA PONUKA DO VYČERPANIA ZÁSOB! 5,99  Alarm s pohybovým senzorom  h lasitosť: 105 dB  dosah: 6 m  detek čný u hol: 100°  ak ustická a o ptická sig nalizácia  na batér ie: 4 x 1,5 V A A (senzor) (= 1 kus 3,00) a L R44 (diaľ kové o vládanie) sú časťou bal enia 1 balenie  batér ie sú Bezdrôtový al arm  LCD displej in tegrovanáf unkciaG  možnosť uloženia 2 kusy v balení SMvytáčan ia MIMORIADNA PONUKA max. 10 telef ónnych čísel  h lasitý o dposluch  záložný zdroj  r ozmery: 17,2 x 10,5 x 3,2 cm 1 kus MIMORIADNA PONUKA DO VYČERPANIA ZÁSOB! DO VYČERPANIA ZÁSOB! 99,90 7,99 Alarm  n a dver e alebo o kno  h lasitosť: 90 dB  mag netický sen zor u pevneniepo mocoulepiacejpásk  n a batér ie: 8 x 1,5 V A AA  batér ie sú sú časťou balen ia y 1 balenie MIMORIADNA PONUKA DO VYČERPANIA ZÁSOB! 4 kusy v balení VRÁTANE BATÉRIÍ 4,99 (= 1 kus 1,25) Poistky na rolety Kľučka na okno zabraňuje vysunutiu rolety zvonku smer om n ahor  vhodné pre všetky obvyklé typy roliet 1 balenie   s u zamykaním  materiál: hliník, s práškovým nástrekom vr átane2k ľúčov 1 ba lenie MIMORIADNA PONUKA DO VYČERPANIA ZÁSOB! 2 kusy v balení 2,99 MIMORIADNA PONUKA DO VYČERPANIA ZÁSOB! 3,99 (= 1 kus 1,50) Bezdrôtový zvonček  do sah až 100 m  po čet meló dií: 36  párovanie po mocou f unkcie self-learning  o ptická sig nalizácia zvo nenia  pr enosová f rekvencia: 433 M Hz  n a batér ie: 3 x 1,5 V A A  batér ie sú sú časťou balen ia  r ozmery: 22 x 16 x 3,3 cm 1 kus VRÁTANE BATÉRIÍ Zarážka do dve rí  s alarmom  h lasitosť: 120 dB  p rotišmykový po vrch 1 kus MIMORIADNA PONUKA DO VYČERPANIA ZÁSOB! 4,99 MIMORIADNA PONUKA DO VYČERPANIA ZÁSOB! 7,99 Za tlačové chyby neručíme, predaj len v obvyklom množstve. Niektoré výrobky môžu byť v ponuke iba do vypredania zásob. Treb24, Mich26, Hum24, Vra24, Kos26, Pre26, Spis24, Pop26, RimS24, Lev24, Ruz24, Mar26, Prie24, Part24, Zil26, Cad24, Trec24, NMV24, Kom24, NoZ24, Trn26, Sa24, Nit24, Pies24, Top26, Mal26, Sen24 / - Mriežka na zabezpečenie materiál: uhlíková o ceľ  dĺžk a r eťaze: 53 cm 1 k us  MIMORIADNA PONUKA DO VYČERPANIA ZÁSOB! 7,99