AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták :

Platnosť od 8.10. do 14.10. - strana 3- strana 3

spoločnosti a prírody! prostriedkov, zabezpečuje vytvorenie zdraviu tomu vieme presne dávkovať vodu neškodného pracovného prostredia tak, aby a živiny v súlade s požiadavkami jednotlivých vyrábané produkty neboli vystavené žiadne- odrôd. Naše traktory a postrekovače sú mu riziku ohrozujúcemu zdravie našich prostredníctvom GPS systému riadené priamo zákazníkov cez satelity, čím je umožnená cielená apliká- Vďaka GPS systému je umožnená cielená aplikácia chemických postrekov a umelých hnojív. Životné prostredie a jednotlivé plodiny tak nie sú nadmerne kontaminované chemickými látkami. cia chemických postrekov a umelých hnojív. Čím sa vaša firma odlišuje od ostatných, najmä čo sa týka moderných postupov pri pestovaní, spracovávaní, či skladovaní plodín? Jedna vec je dodržiavanie všetkých výrobných operácií v súlade s požiadavkami na trvale udržateľné životné prostredie, druhá vec je mať k dispozícii potrebné technické prostriedky. Z tohto dôvodu naša spoločnosť investovala nemalé financie na nákup traktorov, poľnej mechanizácie, liniek na spracovanie našich výrobkov, ako aj na vybudovanie moderných skladovacích kapacít. Polia, na ktorých pestujeme zemiaky a cibuľu, sú kompletne zavlažované, pričom závlahové systémy sú riadené počítačom. Vďaka Je to základný predpoklad, aby životné prostredie a jednotlivé plodiny neboli kontaminované nadmernými dávkami chemických látok. Zeleninárska spoločnosť veľa investovala do svojich prevádzok na spracovanie a balenie zemiakov a cibule. Výrobný proces spracovania a balenia jednotlivých komodít je riadený podľa najprísnejších štandardov a pravidelne kontrolovaný našimi obchodnými partnermi. Kvalita zemiakov a cibule najviac trpela počas skladovania. Z tohto dôvodu o celkovej kapacite 10 000 ton. Tým sme sme vybudovali dva celkom nové klimatizova- sa znova priblížili k nášmu cieľu zásobovať né sklady, kde je možné naskladňovať Kaufland slovenskou produkciou zemiakov zemiaky v drevených debničkách o celkovej a cibule celoročne. Pokiaľ ide o energetické kapacite 12 000 ton. Túto skladovaciu kapaci- nároky v rámci skladov (teplo, chlad, elektrická tu sme rozšírili v roku 2014 vybudovaním energia), zabezpečujeme ich z vlastnej bioplyno- tretieho klimatizovaného skladu, čím sme vej stanice, na chod ktorej používame biologický zvýšili celkovú skladovaciu kapacitu na odpad z našej výroby. Z uvedených faktov 16 000 ton zemiakov. je vidieť, že prioritou našej spoločnosti je Okrem tohto sa nám podarilo v roku 2014 ochrana životného prostredia a zabezpečenie dokončiť aj klimatizovaný sklad na cibuľu výroby v súlade s požiadavkami na zachovanie trvale udržateľného rozvoja. Zeleninárska spoločnosť: ne, zemiaky a cibuľu celoroč stuje a dodáva konzumné • Pe ak, mrkvu a petržlen. v menšom množstve cesn žiadaviek GLOBAL GAP – robu vykonáva podľa po • Poľnú vý vyplývajúce ktoré minimalizujú riziká dzinárodných pravidiel, me . roby na životné prostredie z poľnohospodárskej vý vače riadi ľnú techniku a postreko • Závlahové systémy, po diny zásobuje optimálnym ačmi, čím pestované plo počít a postrekov. množstvom vody, hnojív mi, a klimatizovanými sklad • Disponuje modernými . má žiadna okolitá krajina s výnimkou Rakúska ne ktoré ečuje lektrickej energie zabezp Dodávky tepla, chladu a e • bioplynovej stanice. prostredníctvom vlastnej Pre Kaufland dodáva: ha. stovaných na ploche 650 • 10 000 ton zemiakov pe e 250 ha. obhospodaruje na ploch • 3 500 ton cibule, ktorú k Slovensku. Treb3, Mich5, Hum3, Vra3, Kos3, Pre5, Sab3, Bar3, Lub5, Spis3, Kez3, Pop5, RimS3, Roz3, Luc3, VelK3, BaB3, Brez3, Lev3, LiM3, Ruz3, Zvo3, Ziar3, Mar5, Prie3, Ban3, Part3, Zil3, Cad3, Trec3, NMV3, Pu5, Dub3, Kom3, NoZ3, Seni3, Trn3, Sa3, Nit3, Pies3, Top3, Ga3, DuS3, Sam3, Hlo3, Ser3, Mal5, Sen3, Ba5 / -