AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták :

Platnosť od 22.10. do 28.10. - strana 3- strana 3

spoločnosti a prírody! Čím sa vaša firma odlišuje od ostatných, najmä čo sa týka moderných postupov pri pestovaní, spracovávaní, či skladovaní plodín? Firma sa pretransformovala z tradičného pestovateľa zeleniny na podnik s modernými postupmi pri výrobe čerstvej zeleniny. obchodnej organizácie až na pestovateľskú parcelu. Spoločnosť je zaviazaná dodržiavať právne normy týkajúce sa ochrany životného prostredia a nakladania s odpadom. Firma sa počas svojho pôsobenia pretransformovala z tradičného pestovateľa zeleniny na podnik s modernými kvalitatívnymi postupmi pri výrobe čerstvej zeleniny. Naši experti využívajú v procese pestovania odborno-poradenský servis prostredníctvom špičkových fachmanov v oblasti ochrany a výživy zeleniny i ovocia. Spoločnosť prechádza dynamickými zmenami využívaním maxima z dostupných možností, a to predovšetkým nákupom technických zariadení na zvýšenie efektivity a produktivity práce, ako aj na uľahčenie manuálnej činnosti v poľnohospodárskej prvovýrobe. Na skladovanie a ďalšiu manipuláciu s produktmi má naša spoločnosť k dispozícii výrobné haly a klimatizovaný sklad s prislúchajúcimi manipulačnými priestormi, triediacimi a baliacimi linkami a ďalšou zodpovedajúcou technikou. company, spol. s r.o.: Spoločnosť VITA – ZEL & rytých plochách anie zeleniny na zak • Špecializuje sa na pestov a v poľných podmienkach. P/, u GLOBALGAP /EUREPGA • Je držiteľom certifikát produktov. lu kontrolu pestovaných ktorým preukazuje neustá ariadenia pri výrobe, tívne postupy a z • Využíva moderné kvalita alení čerstvej zeleniny. skladovaní a b Pre Kaufland dodáva: • 1 787 ton karotky • 1 011 ton kapusty bielej • 808 ton paradajok • 500 ton dyne červenej • 320 ton papriky bielej Na skladovanie a ďalšiu manipuláciu s produktmi má spoločnosť k dispozícii výrobné haly, klimatizovaný sklad s manipulačnými priestormi, triediacimi a baliacimi linkami a ďalšou technikou. Ako hodnotíte vašu spoluprácu so spoločnosťou Kaufland? Spolupráca so spoločnosťou Kaufland presahuje bežný rámec kooperácie medzi dodávateľom a odberateľom. Už vo fáze zostavovania pestovateľského plánu na ďalší hospodársky rok sa zohľadňujú požiadavky zákazníka, a to najmä odrodová skladba a požadované množstvá jednotlivých druhov zeleniny. Tieto rámcové parametre uľahčujú a skvalitňujú možnosti dlhodobej kooperácie v rámci dodávok čerstvého ovocia a zeleniny a uspokojovania potrieb konečného spotrebiteľa. h • 257 ton uhoriek poľnýc zkov reďkoviek • 386 000 ks zvä vého • 239 000 ks šalátu hlávko 000 ks kukurice cukrovej • 608 ôdkovej • 509 000 ks cibuľky lah k Slovensku. Treb3, Mich3, Hum3, Vra3, Kos7, Pre3, Sab3, Bar3, Lub3, Spis3, Kez3, Pop3, RimS3, Roz3, Luc3, VelK3, BaB3, Brez3, Lev3, LiM3, Ruz3, Zvo3, Ziar3, Mar3, Prie3, Ban3, Part3, Zil3, Cad3, Trec3, NMV3, Pu3, Dub3, Kom3, NoZ3, Seni3, Trn3, Sa3, Nit3, Top3, Ga3, DuS3, Sam3, Hlo3, Ser3, Mal3, Sen3, Ba3 / -