AktuálneLetáky.eu   

IKEA katalóg : Kuchyne

Platnosť od 23.9. do 31.7.Kuchyne - strana 34Kuchyne - strana 34

.RPSOHWQiNXFK\ĖD ]DQHXYHULWHĐQ~FHQX 3RWUHEXMHWHNXFK\ĖXVR]iNODGQêPLIXQNFLDPL]D EH]NRQNXUHQþQ~FHQX"ýRWDN)<1',*".RPSOHWQi ]RVWDYDVNULQLHNVGYLHUNDPL]iVXYNDPLSiQWPL DQDVWDYLWHĐQêPLQRKDPL.XFK\ĖD)<1',*MHSUHYiV SULSUDYHQiQDY\]GYLKQXWLH 01 03 02 04 05 FYNDIG, séria. 0HODPtQRYi~SUDYD01 Nástenná skrinka s dvierkami €22 âî+9FP 02 Nástenná skrinka s dvierkami €13 âî+9FP 03 Skrinka na rúru €18 âî+9FP 04 Spodná skrinka s dvierkami a zásuvkou €23 âî+9FP 05 Spodná skrinka s dvierkami €28 âî+9FP )<1',*NXFK\ĖD €241 €241 ýRMH]DKUQXWpYFHQH" 6 skriniek FYNDIG s dvierkami/zásuvkou, drez FYNDIG, batéria LAGAN, pracovná doska FYNDIG a úchytky FÅGLAVIK. &HQDVSRWUHELþRY €552 &HQDLQãWDOiFLHWHMWRNXFK\QHRG €170 ,QãWDODþQpVOXåE\Pozri str. 63.