AktuálneLetáky.eu   

Metro leták : Kancelár

Platnosť od 1.8. do 31.12.Kancelár - strana 64Kancelár - strana 64

LEITZ 180° NOV¯ PÁKOV¯ ZORAëOVAâ O5 0 OTV % ·IR · OR EN IE IE O2 0% PR ÁC R¯CH A LE J·I A 180° Novinka! Unikátna patentovaná páková mechanika – moÏnosÈ preklopenia páky aÏ o 180° UmoÏÀuje odkladanie na obidve strany, mechanika neprekáÏa. ZaloÏenie väã‰ieho mnoÏstva papiera naraz. www.esseltesro.sk Dokonca aj tak˘ kvalitn˘ zoraìovaã, ako Leitz môÏe byÈ zdokonalovan˘: o 50% ‰ir‰ie otvorenie a o 20% r˘chlej‰ia práca. Nová páková mechanika umoÏÀuje otvorenie páky aÏ o 180°, zabezpeãujúca tak viac priestoru poãas zakladania dokumentov. Samozrejme, v‰etky ãasti sú vyrobené v dobre známej Leitz kvalite. FROM TO DO… TO DONE sC1125_058-077.indd 64 5.1.12 16:16