AktuálneLetáky.eu   

Tesco leták : Supermarkety

Platnosť od 18.5. do 24.5.Supermarkety - strana 41Supermarkety - strana 41

Dobrá firma pre do r c udí adáme kole ne a kole ov na dopl ovanie tovaru a prácu pri pokladni na trval pracovn pomer ávratka V prípade áu mu odov da te t to návratku ale o vo u iado v prí lu ne prevád ke e co ale o na informačnom pulte príp ná kontaktu te na na or k te co europe com meno a prie vi ko tel kontakt adre a e mail ná ov prevád k podpi dátum hlas m so spracovan m osobných ajov spoločnos ou T T a. s. so s lom amenné n mestie ratislava v mysle kona č. . . o ochrane osobných ajov na čely evi ovania žia osti o prijatie o pracovnopr vneho v ahu a to na ob obie nevyhnutne potrebné na výber uch ačov o amestnanie. pr pa e že ne j e k v niku pracovnopr vneho v ahu s T T a. s. a to najnesk r o roka s hlas m so skart ciou s likvi ciou svojich osobných ajov. 42