AktuálneLetáky.eu   

Bonprix katalóg : Móda inšpirovaná prírodou

Platnosť od 20.3. do 31.7.Móda inšpirovaná prírodou - strana 140Móda inšpirovaná prírodou - strana 140

50% viac priestoru! 18 ks 2 9)) 4 ks 1 7)) 4)) 4 2 Ukladaç topánok (4dielna sada), 9,99 ¤ 1 Girlanda „Slneçnica“, 7,99 ¤ Girlanda Slneçnica, visiaca z umelej hmoty, kvety a lísky sú z polyesteru, vetviçky z pevného materiálu, dodáva Váømu domovu letnÿ pocit, dëåka cca 90 cm. 967 298 J01 Zdvojnásobnite si úloånÿ priestor v skrini na topánky, s tÿmto praktickÿm ukladaçom si môåete topánky v skrini uloåiæ nad seba, kaådá topánka je chránená pred stlaçením a niç neleåí poprehadzované cez seba! S protiømykovou vrstvou zostanú topánky v stabilnej pozícii. Materiál: umelá hmota. Farba: sivá V jednom balení obdråíte 4 kusy. 930 538 J01 PRAKTICKÍ 3 Ruåa z mesta Jericho, 3,99 ¤ Ruåa z mesta Jericho je symbolom øæastia, lásky a dlhého åivota. V usuøenom stave sa z nej stane zvinutá guûa. Jednoducho ju poloåíte do vody a ona sa rozvije a zazelená. Vo vlhkom stave sa pouåíva ako dekoraçnÿ prvok a zlepøovaç vzduchu. 925 775 J01 3 3)) 4 Nálepky „Slneçnica“ (18 ks), 4,99 ¤ 18tlg. sada nálepiek so slneçnicovÿm motívom, jednoducho odoberte ochrannú nálepku a nalepte na rôzne plochy, moåno ich odlepiæ a umiestniæ na iné miesto. 3 rôzne vzory. Max. veûkosæ cca 18 x 10 cm. 905 355 J01 POMOCNÍCI! 5 Dråiak na diaûkové ovládanie, 5,99 ¤ 7 3)) S tÿmto dråiakom na diaûkové ovládanie je v obÿvaçke teraz poriadok. Dråiak sa môåe otáçaæ, tak sa dostanete k správnemu diaûkovému ovládaniu. 922 974 J01 Použitie vonku i vo vnútri! 6 Teplomer, 4,99 ¤ Dekoratívny teplomoer pre vonkajøie a vnútorné oblasti, z vysokohodnotnej uøûachtilej ocele a extra veûkej skály na odçítanie, tmavomodrá farba v sklenenej rúrke je samozrejme bez ortuti, to chráni zároveñ Vaøe åivotné prostredie! Interval teploty 6 od +50°C do -25°C. Rozmery cca 28x4x1cm. Farba: strieborná 929 411 J01 4)) 5 5)) Vtiahnutie nite bez námahy! 9 Domçek na maûovanie (40-dielna sada), 7,99 ¤ Vøetko, ço na maûovanie potrebujete, pod jednou strechou! Tento pestrÿ 40-dielny domçek na maûovanie je skvelÿ darçek pre malÿch a obsahuje vøetko, ço Vaøe dieæa potrebuje na maûovanie a kreslenie alebo na písanie: 12 voskoviek, 12 farebnÿch ceruziek, 12 plstenÿch ceruziek, 1 ceruzku, 1 gumu, 1 strúhadko a vodotesné lepidlo na majstrovanie. Vøetko je prehûadne poukladané v 3 praktickÿch zásuvkách. Vysokohodnotné, vhodné pre deti od 3 rokov. 923 220 J01 lna 24-die y na všetk vhodný dardné an št če vysáva 7 Nadstavec na vysávaç, 3,99 ¤ Znásobte funkçnosæ Váøho vysávaça! Ohybnÿ hadicovÿ nadstavec (73 cm) s dÿzou na økáry. Pasuje na vøetky øtandardné vysávaçe. Tam, kam sa s klasickÿm vysávaçovÿm prísluøenstvom nedostanete, môåete pomocou tochto nadstavca povysávaæ prach a øpinu – aå do poslednej medzierky. Materiál: umelá hmota 962 540 J01 0 6)) Po Pred 8 138 8 Zázraçné samonavliekacie ihly (24dielna sada), 4,99 ¤ Koniec s nároçnÿm navliekaním nite, s tÿmito ihlami je to detská hraçka, vloåte niæ jednoducho do otvora a ostatok ide sám od seba, veûké uûahçenie práce, niæ je vådy pevne a isto upevnená v otvore, v dodávke obdråíte 24 ihiel v rôznych dëåkach. Materiál: uøûachtilá oceû 929 406 J01 7)) lna 40-die 0 Matracovÿ zázrak, 6,99 ¤ Vÿdatnÿ spánok na hygienicky çistom matraci! Tento sprej je nevyhnutnÿ na çistenie a súçasné dezinfikovanie! Úçinná látka proti roztoçi neutralizuje roztoç, odstrañuje økvrny a zachytáva potné pachy. Vysokoúçinnÿ a napriek tomu øetrnÿ pre ûudí a domáce zvieratá! • Zabráni roztoči Obsah: 500 ml. • Proti pachom 927 176 J01 • Odstrámi škvrny 2012PN02,00 4)) 9