AktuálneLetáky.eu   

Bonprix katalóg : Mestská elegancia v štýle glamour

Platnosť od 20.3. do 31.8.Mestská elegancia v štýle glamour - strana 91Mestská elegancia v štýle glamour - strana 91

POTREBNÉ A SKRÁŠĽUJÚCE! STOP chrápaniu! 1 Vystrihovaç nosnÿch a uønÿch chëpkov, 3,99 ¤ 3 5)) Komfortné a jednoduché odstránenie nepríjemnÿch nosnÿch a uønÿch chëpkov s çistiacim øtetcom a odnímateûnÿm krytom. Hlaveñ vystrihovaça je s uøûachtilej ocele a odnímateûná na çistenie. Rukoväæ je chránená pred vlhkosæou. S batériami. 926 454 J10 3 Kvapky pre lesklé zuby, 5,99 ¤ 1 3)) Åiarivé biele zuby pre svieåi, mladÿ a vitálny úsmev. Pár kvapiek na zubnej kefke staçí na vybielenie zubov. Odstránia nepríjemnÿ povlak a nenapadávajú pritom zubnú sklovinu. Veûmi vÿdatné pouåitie. Obsah: 75 g. 925 663 J10 2 2)) 2 Preruøovaç chrápania (SNORE STOP), 2,99 ¤ Rozlúçte sa s noçnÿm ruøením a zlÿm spánkom. S tÿmto prostriedkom môåete znova kûudne a bezstarostne spaæ a máte zaruçenÿ dostatok kyslíka. Vaøe telo si oddÿchne a nespotrebáva åiadnu energiu na chrápanie, zaveste tento preruøovaç jednoducho do nosa. Najlepøie vÿsledky dostiahnete uå 5 dní po zaçatí pouåívania. Farba modrá. 924 685 J10 Pred 4 Vtiahnutie nite bez námahy! Priestor pre 12 párov topánok Po 4)) Šitie bez nití! a 24-dieln 7 • zašíva • pláta • lemuje 4 Opravovaç textilu, 4,99 ¤ 5 4)) 5 Odstrañovaç åmoûkov, 4,99 ¤ Zaøívanie, plátanie alebo lemovanie sa vydarí aj bez øitia pomocou opravovaça textilu. Posypaæ a zaåehliæ – hotovo! S tÿmto jednoduchÿm spôsobom, ktorÿ uøetrí ças, opravíte vøetky textílie. Obsah: 22g granulát. 970 512 J10 Na kaådodenné nasadenie na odstránenie åmoûkov a chumáçikov na obleçení, veûká kovová mrieåka pre rÿchlejøie vÿsledky. Ergonomicky vyformovanÿ, ktorÿ zabrañuje jeho zaseknutiu. Na batérie 1,15 V/UM1 (nie sú çasæou zásielky). 924 719 J10 6 6 Schránka na obuv, 5,99 ¤ 5)) 4)) Kam s çiåmami alebo lodiçkami? S touto schránkou na obuv rÿchlo vøetko bez prachu a pachu odpracete. Jednoducho ju zasuñte pod posteû a v lete obuv jednoducho vymeñte. Schránka ponúka miesto na 12 párov topánok v samostatnÿch prieçinkoch. Materiál: 100% PVC Veû.: 75 x 68 x 12 cm. 922 993 J10 7 Zázraçné samonavliekacie ihly (24dielna sada), 4,99 ¤ Koniec s nároçnÿm navliekaním nite, s tÿmito ihlami je to detská hraçka, vloåte niæ jednoducho do otvora a ostatok ide sám od seba, veûké uûahçenie práce, niæ je vådy pevne a isto upevnená v otvore, v dodávke obdråíte 24 ihiel v rôznych dëåkach. Materiál: uøûachtilá oceû 929 406 J10 9 Domçek na maûovanie (40-dielna sada), 7,99 ¤ Vøetko, ço na maûovanie potrebujete, pod jednou strechou! Tento pestrÿ 40-dielny domçek na maûovanie je skvelÿ darçek pre malÿch a obsahuje vøetko, ço Vaøe dieæa potrebuje na maûovanie a kreslenie alebo na písanie: 12 voskoviek, 12 farebnÿch ceruziek, 12 plstenÿch ceruziek, 1 ceruzku, 1 gumu, 1 strúhadko a vodotesné lepidlo na majstrovanie. Vøetko je prehûadne poukladané v 3 praktickÿch zásuvkách. Vysokohodnotné, vhodné pre deti od 3 rokov. 923 220 J10 9 8 2012PN04,01 8 Ruåa z mesta Jericho, 3,99 ¤ Ruåa z mesta Jericho je symbolom øæastia, lásky a dlhého åivota. V usuøenom stave sa z nej stane zvinutá guûa. Jednoducho ju poloåíte do vody a ona sa rozvije a zazelená. Vo vlhkom stave sa pouåíva ako dekoraçnÿ prvok a zlepøovaç vzduchu. 925 775 J10 3)) 7)) a 40-dieln 0 7)) 0 Girlanda „Slneçnica“, 7,99 ¤ Girlanda Slneçnica, visiaca z umelej hmoty, kvety a lísky sú z polyesteru, vetviçky z pevného materiálu, dodáva Váømu domovu letnÿ pocit, dëåka cca 90 cm. 967 298 J10 89