AktuálneLetáky.eu   

Bonprix katalóg : Kolekcia Jeseň 2012

Platnosť od 21.8. do 28.2.Kolekcia Jeseň 2012 - strana 143Kolekcia Jeseň 2012 - strana 143

Príjemne chladiace! 1 Vystrihovaç nosnÿch a uønÿch chëpkov, 3,99 ¤ 2 ks Komfortné a jednoduché odstránenie nepríjemnÿch nosnÿch a uønÿch chëpkov s çistiacim øtetcom a odnímateûnÿm krytom. Hlaveñ vystrihovaça je s uøûachtilej ocele a odnímateûná na çistenie. Rukoväæ je chránená pred vlhkosæou. S batériami. 926 454 R03 1 3)) 2)) 2 3 3 Ruåa z mesta Jericho, 3,99 ¤ 2 Chladiace vankúøiky, 2,99 ¤ Po pouåití tÿchto chladiacich vankúøikov pôsobia Vaøe oçné partie opäæ svieåo a uvoûnene. Nájdite si ças na oddych. Vankúøiky uschovávajte v chladniçke a pouåívajte podûa potreby. Materiál: polyresin. Obdråíte 2 ks. 904 747 R03 3)) Ruåa z mesta Jericho je symbolom øæastia, lásky a dlhého åivota. V usuøenom stave sa z nej stane zvinutá guûa. Jednoducho ju poloåíte do vody a ona sa rozvije a zazelená. Vo vlhkom stave sa pouåíva ako dekoraçnÿ prvok a zlepøovaç vzduchu. 925 775 R03 PRAKTICKÝ POMOCNÍCI 5 5)) 6 Auto multi-box, 4,99 ¤ Na odkladanie maliçkostí, ktoré vådy v aute hladáte, máme teraz praktické rieøenie. S tÿmto dråiakom máte perá a nápoje vådy po ruke. Jednoducho upevnite na okne boçnÿch dverí a hotovo. Materiál: umelá hmotá. Farba: çierna 904 901 R03 6 4 a 24-dieln 4)) Vtiahnutie nite bez námahy! 5 Dråiak na notebook, 5,99 ¤ 4 Zázraçné samonavliekacie ihly (24dielna sada), 4,99 ¤ Umoåñuje zastavenú teplotu lepøie odovzdaæ. Zlepøuje cirkuláciu vzduchu a a zabrañuje økodám na prístroji, 7 chodov s nastaviteûnou vÿøkou a moånosæ otáçania, perfektne sa hodí ako pult na çítanie, zo silnejøej umelej hmoty pre optimálne dråanie aj na hladkÿch plochách. Rozmery 28 x 26 cm. 925 416 R03 Koniec s nároçnÿm navliekaním nite, s tÿmito ihlami je to detská hraçka, vloåte niæ jednoducho do otvora a ostatok ide sám od seba, veûké uûahçenie práce, niæ je vådy pevne a isto upevnená v otvore, v dodávke obdråíte 24 ihiel v rôznych dëåkach. Materiál: uøûachtilá oceû 929 406 R03 hodí! vždy sa 0 Domçek na maûovanie (40-dielna sada), 7,99 ¤ Zabezpečuje dobrú izbovú klímu! 7 6)) 9 8 2 ks 2012PN02,01 7 Zvlhçovaç vzduchu, 6,99 ¤ Tieto dve roztomilé maçiçky zabezpeçujú dobrú klímu v miestnosti. Zvlhçovaç naplñte jednoducho vodou a tÿm vznikne dostatok vlhkosti vzduchu. Dodávka s dråiakom. Materiál: keramika. Rozmer cca 8 x 15 x 5 cm 904 835 R03 4)) 8 Lupa, 3,99 ¤ 3)) Nenamáhajte zbytoçne Vaøe oçi. Je jedno, çi çitanie alebo rúçné práce – s touto lupou obdråíte zväçøenie do 300%. Materiál je flexibilnÿ a tenkÿ a tÿm nezaberá veûa miesta. Jednoducho pridråaæ 10 cm nad textom a hneœ je çítanie ûahøie. Rozmer 30 x 19 cm. Materiál: PVC 962 565 R03 7)) 9 Girlanda „Slneçnica“, 7,99 ¤ Girlanda Slneçnica, visiaca z umelej hmoty, kvety a lísky sú z polyesteru, vetviçky z pevného materiálu, dodáva Váømu domovu letnÿ pocit, dëåka cca 90 cm. 967 298 R03 Vøetko, ço na maûovanie potrebujete, pod jednou strechou! Tento pestrÿ 40-dielny domçek na maûovanie je skvelÿ darçek pre malÿch a obsahuje vøetko, ço Vaøe dieæa potrebuje na maûovanie a kreslenie alebo na písanie: 12 voskoviek, 12 farebnÿch ceruziek, 12 plstenÿch ceruziek, 1 ceruzku, 1 gumu, 1 strúhadko a vodotesné lepidlo na majstrovanie. Vøetko je prehûadne poukladané v 3 praktickÿch zásuvkách. Vysokohodnotné, vhodné pre deti od 3 rokov. 923 220 R03 0 7)) a 40-dieln 141