AktuálneLetáky.eu   

Intersport leták : Bike 2017

Platnosť od 1.4. do 30.9.Bike 2017 - strana 22Bike 2017 - strana 22

B a t o h y /D o p l n k y 1 .C yk l is t ick ýba toh» T ra i lP ro« •po l s t ro van ých rbá tsven t i lá c iou •na s ta v i te ľn ýh rudn ýabed ro v ýpá s •po l s t ro vanéramennépop ruh y sú ch y tomnaoku l ia re •bo čnév re ckázos ie ťo v in y •oba lp ro t ida žďu •d r ž iaknazadnés ve t lo •re f le xnép r vk y •p r i spô soben ýnav lo žen ie p i tnéhos y s tému [ 1 933 6 9 1 ] 3 1 99 archivskriptu mkhtml.sh mkhtml.sh~ mkimghtml.sh mkimghtml.sh~ mkimg.sh nahledy-detaily2012.xml nahledy-detaily2013.xml nahledy-detaily2013.xml~ nahledy-detaily2014.xml nahledy-detaily2014.xml~ nahledy-detaily2015.xml nahledy-detaily2015.xml~ nahledy-detaily2016.xml nahledy-detaily2016.xml~ nahledy-detaily2017.xml noveletaky.csv noveletaky.csv~ obchody.csv obchody.csv~ stareletaky.csv stareletaky.csv~ static nam ie s to54 , 3 9 , 99 2 .C yk l is t ick ýba toh»Da y r ide« •7lob jem •v rá tane1 ,5lp i tnéhovaku •po l s t ro van ých rbá tsven t i lá c iou •na s ta v i te ľn ýbed ro v ýah rudn ýpá s •d r ž iakp r i lb y •re f le xnép r vk y •d r ž iaknak ľú če [ 1 933 65 6 ] 2 99 3 9 , 3 .H yd ra tačn ývak •náh radnánádobananápo je sob jemom1 ,5a lebo2l i t re •k ruho v ýo to čn ýu zá ve rumo žňu jejednodu ché p lnen ieač i s ten ie •o to čn ýu zá ve ranáu s tokab so lú tneodo lné p ro t iv y tekan iu [ 1 933 90 1 ] 99 archivskriptu mkhtml.sh mkhtml.sh~ mkimghtml.sh mkimghtml.sh~ mkimg.sh nahledy-detaily2012.xml nahledy-detaily2013.xml nahledy-detaily2013.xml~ nahledy-detaily2014.xml nahledy-detaily2014.xml~ nahledy-detaily2015.xml nahledy-detaily2015.xml~ nahledy-detaily2016.xml nahledy-detaily2016.xml~ nahledy-detaily2017.xml noveletaky.csv noveletaky.csv~ obchody.csv obchody.csv~ stareletaky.csv stareletaky.csv~ static nam ie s tood1 6 , 99 od1 4 , T aškanar iad id lá» T ra ve lI I« T aškanarám»EVA« Pu zd ronasma r t fón •jednodu chéodopnu t iezd r ž iaka •ob jem9l •p r ieh ľadnáp r ieh radkana mapu •ve ľkáh la vnáp r ieh radka •2v re ckázos ie ťo v in y •p rednáp r ieh radka •odn íma te ľn ýramenn ýpop ruh •3Mre f le xn ýp rú žok •d r ž iaknar iad id lá [ 1 933 288 ] • 2p r ieh radk y+p r ieh ľadná p r ieh radkana mob i l/ MP3 • nep remoka v ý ma te r iá laz ip s • bo čnép r e veden ienas lú chad lá • upe vnen iepomo cousu chého z ip sunaho rne jrú rerámu/r iad id lá ch [ 1 93380 6 ] •vodoodpud i vé •p r ieh ľadnáfó l iareagu jenado t yk • mon tá žnar iad id láa lebop red s ta ve c •ro zme r y1 60 x80 x 15 mm [ 1 933 605 ] 99 1 9 , 2 9 , 99 99 3 9 , T aškanarám T aškapodsed lo T aškapodsed lo»Bas ic600D« •ve ľkáp r ieh radkanaz ip s •bo čnév re ck ozos ie ťo v in y •upe vnen iepomo cout ro chsu ch ý chz ip so v [ 1 93335 1 ] •jednodu chéupe vnen ieot y čased lo •h la vnáp r ieh radka+bo čnév re ckázos ie ťo v in y f le xnép r vk y3M •re •z vä č šen ieob jemuro z z ip so van ímz ip su ľk o s t i :S ,M ,L ,XL •ve [ 1 933 2 63 ] •p r ieh radkanaz ip sp redo s ta tok m ie s tanadô le ž i téve c iak onáh radnádu ša , se r v i snásada ,k ľú čeapod . •upe vnen ienased lopomo couremeňa ch ýz ip snaop ie rkused lo vk y •su [ 1 933 20 6 ] 99 od1 6 , 99 7 , 99 1 6 , 22 *Pô vodnécen ysúlenne zá vä zn ýmodpo rúčan ímdodá va te ľo v / vý robco v .