AktuálneLetáky.eu   

Intersport leták : Bike 2017

Platnosť od 1.4. do 30.9.Bike 2017 - strana 3Bike 2017 - strana 3

INTERSPORT ELEKTR0 B ICYKLE P R E D Ĺ Ž E N ÁZ Á R U K AN AR ÁM B I C Y K L AE X K L U Z Í V N E VP R E D A J N I A C H I N T E R S P O R T ! E xk lu z í vnevp reda jn ia ch 5 ROČNÁ ZÁRUKA NAB ICYKLE E l ek t r ob i c yk l e 1 2 P la t ínarámb i c yk la .B l i ž š iein fo rmá c ie z í ska tevp reda jn ia chINTERSPORT anawww . in te r spo r t .sk. GARANCIA DLHEJŽ IVOTNOST IRÁMU Okrem m imo r iadne jk va l i t y , mode rn ý chte chno lóg i í ae legan tnéhod i za jnuz í ska va te p r izakúpen í no vého b i c yk la Gene s i sa lebo red ĺ ženú Nakamu ra a j p zá rukunarámb i c yk la . Na k va l i te na š i ch b i c yk lo vs i zak ladáme ,ap re tosmeju moh l ip red ĺ ž i ťa žna 5rok o v ! is ichn rze sve t H l A ha nS B I O Ho r sk éb i c yk le2 9 ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Ho r sk éb i c yk le2 7 ,5 " /2 6 ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Dám sk eho r sk éb i c yk le2 7 ,5 " /2 6 ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 K ro so véb i c yk le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 E lek t rob i c yk le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 T rek ingo véb i c yk le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 27 Jun io r sk éb i c yk le20 " /24 ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 De t sk éb i c yk le/De t sk ép r i lb y/Dop lnk y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 C yk l i s t i ck é ob l e č en ie C yk l i s t i ck ép r i lb y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 C yk lopo č í ta če/S ve t lá. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 y: vk i l t ve s y V Im p r e s s um :V y d á v aaz ao b s a h z o d p o v e d á :I N T E R S P O R TA u s t r i a Gm b H ,F l u g p l a t z s t r a ß e1 0 ,4 6 0 0 W e l s .Om y l yat l a č o v éc h y b y v y h r a d e n é .P r e d a jd ov y p r e d a n i az á s o b ,n a j n e s k ô rv š a kd o 3 1 . 0 8 . 2 0 1 7 .Z o b r a z e n éf a r b ys a v z h ľ a d omn ap o u ž i t ýp a p i e rm ô ž u o ds k u t o č n ý c h l í š i ť ,ď a k u j em ez a p o c h o p e n i e . Rám y čk /pá čka va zo rehad P y zd r B ca i l id V č ýka rešm /p k u ľ K y u m á r ška ý V Cen yb i c yk lo vu vedené vka ta lógusúVRÁTANE MONTÁŽE. Ba toh y/Dop lnk y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 2 C yk l i s t i ck éob le čen ie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7