AktuálneLetáky.eu   

Intersport leták : Bike 2017

Platnosť od 1.4. do 30.9.Bike 2017 - strana 4Bike 2017 - strana 4

H o r s k éb i c y k l e2 9 " O P T IM Á L N A V Ý Š K AR ÁM U L ensop t imá lnouv ý šk ourámudo ká žemes vo jb i c yk e lnap lnov yu ž i ť . Sú v i s ít osos ta vboute la . Na jp r v saodme r iavnú t o rnád ĺ žka noh y , k t o rú ná s ledne v yná sob íme p r í s lu šn ým k oe f i c ien t om . P r i špo r to vom spô sobeja zd y po s ta č ia c yk l i s tomb i c yk les men š ímrámom zp r í s lu šne jka tegó r ie ,c yk l i s t i ,k to r í sao r ien tu jú nad lh š iet ra s yb ysa ma l iro zhodnú ťp reb i c yke lsvä č š ím rámom . JAZDY 84cm e c ú j u n i c s a F M O N É TER HORSKÝB ICYKEL:d ĺžkanohyx0 ,57 CESTNÝB ICYKEL:d ĺžkanohyx0 ,66 KROSOVÝ /TREK INGOVÝ B ICYKEL:d ĺžkanohyx0 ,67 e ekn ls p e k y ým c i o b k í l n i a i v l t h d r m a i H ý k tm h a e onn p ýmľ m m n a o v k o r i a v ý t tn i l a omakv ám r » Impac tL td .«Ho rsk ýb ic yke l29" T oph l in ík o v ýha rd ta i lb i c yk e lp reamb i c ió zn y ch hobb yc yk l i s to v ,V zdu cho váv id l i ca Man i tou M30s funk c iouLo ck ou tnar iad id lá cha2 2 -p re vodo v ým raden ímSh imanoDeo reXT . h l in ík7005D .B . 2 2 -p re vodo véraden ieSh imanoDeo reXT Shadow /Sh imanoSLXRap id f i reP lu s Sh imanoBR -M44 7h yd r .D i s c Man i tou M30A i rRemo teLo ck ou t2 9 “ N a s t a v i t e ľ n é r i a d i d l á– f u n k c i aL o c k o u t Sh imanoSLXHo l low te chI I / Sh imanoSLXS ideSw ing 43 ,48 ,53cm [ 1 9 1 2 9 90 ] 99 archivskriptu mkhtml.sh mkhtml.sh~ mkimghtml.sh mkimghtml.sh~ mkimg.sh nahledy-detaily2012.xml nahledy-detaily2013.xml nahledy-detaily2013.xml~ nahledy-detaily2014.xml nahledy-detaily2014.xml~ nahledy-detaily2015.xml nahledy-detaily2015.xml~ nahledy-detaily2016.xml nahledy-detaily2016.xml~ nahledy-detaily2017.xml noveletaky.csv noveletaky.csv~ obchody.csv obchody.csv~ stareletaky.csv stareletaky.csv~ static nam ie s to1 1 99 , 99 9 9 9 , ZD A! BE ZP P EČ AA NEJŠI OH A OD AJ LNEJŠI 4 *Pô vodnécen ysúlenne zá vä zn ýmodpo rúčan ímdodá va te ľo v / vý robco v .