AktuálneLetáky.eu   

Intersport leták : Bike 2017

Platnosť od 1.4. do 30.9.Bike 2017 - strana 6Bike 2017 - strana 6

H o r s k éb i c y k l e2 7 . 5" / 2 6 " »So lu t ion4 .7«Ho rsk ýb ic yke l27 .5" Ho r sk ýb i c yk e lp reamb i c ió zn y chhobb yšpo r to v co v . T en tob i c yk e l mák va l i tnúv ýba vu :2 7 -p re vodo v ýSh imano pohon ,h yd rau l i ck ék o tú čo véb r zd yT ek t roaodp ru ženúv id l i cu Sun tou rsfunk c iouLo ck ou t . h l in ík60 6 1D .B . 2 7 -p re vodo véraden ieSh imanoDeo reShadow / Sh imanoA l tu sRap id f i reP lu s T ek t roHD -M 285h yd r .D i s c Sun tou rXCM -DSHLO2 7 .5 “ Sh imanoFC -M35 1 /Sh imanoA l tu s 38 ,43 ,48 ,53cm [ 1 90 95 2 1 ] 99 archivskriptu mkhtml.sh mkhtml.sh~ mkimghtml.sh mkimghtml.sh~ mkimg.sh nahledy-detaily2012.xml nahledy-detaily2013.xml nahledy-detaily2013.xml~ nahledy-detaily2014.xml nahledy-detaily2014.xml~ nahledy-detaily2015.xml nahledy-detaily2015.xml~ nahledy-detaily2016.xml nahledy-detaily2016.xml~ nahledy-detaily2017.xml noveletaky.csv noveletaky.csv~ obchody.csv obchody.csv~ stareletaky.csv stareletaky.csv~ static nam ie s to6 99 , 99 5 9 9 , rXCT ou t Sun á n eľ t a yk am uz a c l d i v á i en ruž dp o »So lu t ion3 .7«Ho rsk ýb ic yke l27 .5" Funk čn ýha rd ta i lb i c yk e lva t rak t í vn y chfa rbá chasa t rak t í vn ym d i za jnomrámu .H yd rau l i ck ék o tú čo véb r zd ya24 -p re vodo v ý pohonSh imanozabe zpe ču júv žd ype r fek tn ýv ýk onak on t ro lu . h l in ík7005P .G . 24 -p re vodo véraden ieSh imanoA ce ra /Sh imanoSL -M3 10 Rap id f i reP lu s T ek t roHD -M 285h yd r .D i s c Sun tou rXCT -DSHLO2 7 .5 “ Sh imanoFC TX80 1 /Sh imano FD TY 700 38 ,43 ,48 ,53cm [ 1 90 95 1 9 ] 99 archivskriptu mkhtml.sh mkhtml.sh~ mkimghtml.sh mkimghtml.sh~ mkimg.sh nahledy-detaily2012.xml nahledy-detaily2013.xml nahledy-detaily2013.xml~ nahledy-detaily2014.xml nahledy-detaily2014.xml~ nahledy-detaily2015.xml nahledy-detaily2015.xml~ nahledy-detaily2016.xml nahledy-detaily2016.xml~ nahledy-detaily2017.xml noveletaky.csv noveletaky.csv~ obchody.csv obchody.csv~ stareletaky.csv stareletaky.csv~ static nam ie s to5 99 , 99 4 9 9 , MÔ JT IP : » Ideá lnep r ehobb yšpo r t o v c o v« 27 ,5 “ko lesásúvhodnénav ý le t ydo ľahkéhote rénu , a lea jnaro v ina t ýpo v r ch .P reds ta vu júspo ľah l i vú podpo ru hobb yšpo r to v co v ,k to r íchcúzos ta ťf i t , u ž í va ťs ip r í roduašpo r to va ťa jpočasbe žnéhodňa . 6 Ra s t i s la vKo s su th, zt ímuINTERSPOR T *Pô vodnécen ysúlenne zá vä zn ýmodpo rúčan ímdodá va te ľo v / vý robco v .