AktuálneLetáky.eu   

Siko kúpeľne katalóg : SIKO KÚPEĽNE Katalóg 2017/2018

Platnosť od 1.4. do 31.3.SIKO KÚPEĽNE Katalóg 2017/2018 - strana 120SIKO KÚPEĽNE Katalóg 2017/2018 - strana 120

Viac informácií o montáži do trávnika, štrku a na nastaviteľné terče nájdete na nasledujúcich stránkach. =$.5<7,(52=92'29 batérie, sprchy Jiří Lepič | Product Manager 9<62.È126126ġ dlažba '2.21$/(5291é 3295&+ 6\VWpPXFHOHQRPMHXUþHQêSUHVXFKp NODGHQLHGODåE\YLQWHULpURFKH[WHULpURFK QD]DL]RORYDQêFKVWUHFKiFKWHUDViFKþL EDONyQRFKNGHWiWRNRQãWUXNFLD]DLVĢXMH SO\QXOêRGWRNYRG\LSULH[WUpPQ\FK ]UiåNDFK=DEH]SHþXMHHOHJDQWQp SRORåHQLHGODåE\EH]WRKRDE\PXVHOL E\ĢSUHYHGHQpDNpNRĐYHNUDGLNiOQHMãLH VWDYHEQpSUiFH 6\VWpPRGVWUDĖXMHSUREOpP\VYOKQXWtPD LQ¿OWUiFLRXYRG\GRSRGNODGRYDXPRåĖXMH WLHåVNU\WpXPLHVWQHQLHHOHNWURLQãWDOiFLH DSRWUXELDDLFKQiVOHGQ~UêFKOXD MHGQRGXFK~NRQWUROX stavebná chémia stavebná chémia Dlažby s hrúbkou 2 cm sú moderným riešením na zjednotenie štýlu domu, terasy, záhrady i bazénu. Ide o efektívne riešenie montáže dlažby pod pergolu či vytvorenie pevného podkladu na posedenie na záhrade bez nutnosti budovania betónových základov. Dlažbu možno použiť napríklad aj na vytvorenie chodníka na záhrade alebo položiť do trávnika namiesto nášľapných kameňov. Opäť bez nutnosti väčších stavebných úprav. 2 cm dlažbu možno položiť do rôznych povrchov bez použitia chemických lepidiel. Dlažba, ktorú ponúkame, je vďaka novým technológiám dokonalou imitáciou kameňa, cementu alebo dreva. Digitálnou potlačou sa docieli unikátny a neopakovateľný vzor. Dlažba je mrazuvzdorná a protišmyková. Je odolná voči chemikáliám, soli a machom. 7HUþHQDPRQWiåFPGODåLHEV~ ãSLþNRXDWUHQGRPYGDQRPRGERUH 6\VWpPMH]DORåHQêQDXFHOHQRPUDGH YêãNRYRQDVWDYLWHĐQêFKMHGQRGXFKêFKD EH]SHþQêFKSRGSLHU batérie, sprchy dlažba Uvažujete o vybudovaní či rekonštrukcii terasy, balkónu, lodžie alebo bazénu? Máme pre vás vhodné riešenie, ako vytvoriť modernú, stálu, bezúdržbovú a elegantnú podlahovú krytinu do exteriéru i interiéru. sedadlá, sifóny doplnky 1(=$ġ$ä8-(1261Ò .21â758.&,8 Spotreba a rozmiestnenie terčov sedadlá, sifóny doplnky 0RQWiåQDWHUþHMHLGHiOQ\PULHãHQtP DMSUHNRPHUþQpSULHVWRU\NHć PRåQRQDSUtNODGQDVWUHFKHþLWHUDVH SUHYiG]NRYDĢUHãWDXUiFLXNDYLDUHĖDOHER OHWQ~WHUDVXDWREH]NDOXåtYVXFKX $%6253&,$32+<%29 8YHGHQiVSRWUHEDMHOHQRULHQWDþQiSUHSUHVQ~NDONXOiFLXNRQWDNWXMWHQDãLFKREFKRGQtNRY 9êãNRYRQDVWDYLWHĐQiSRGORåND QDVWDYHQLHYêãN\PP ãNiUDPP 9êãNRYRQDVWDYLWHĐQiSRGORåND QDVWDYHQLHYêãN\PP ãNiUDPP Montáž do trávnika Montáž do štrkového lôžka Dlažbu možno jednoducho položiť do trávnika a nenásilne tak vytvoriť spevnenú plochu napríklad pre posedenie na záhrade. Tento spôsob sa hodí do exteriéru na terasy, chodníky a ďalšie plochy určené na chodenie. Nespornou výhodou je cena práce za montáž a možnosť ľahko vymeniť poškodený kus dlažby. radiátory /(3â,$7(3(/1È ,=2/È&,$ 7HUþSRGGODåEX YêãNDPP vane radiátory '2.21$/e 2'92'1(1,( vane sprchové kúty kúpeľne, mozaiky Montáž na terče *XPRYêWHUþ YêãNDPP ãNiUDPP 5HJXODþQêNĐ~þ 5é&+/$32./È'.$ 9êãNRYRQDVWDYLWHĐQiSRGORåND QDVWDYHQLHYêãN\PP ãNiUDPP sprchové kúty kúpeľne, mozaiky 2 cm dlažba 2 cm 6SiGRYiSRGORåND 5(&<./29$7(ď1e SOKLOVÉ A DORAZOVÉ KLIPY umývadlá, WC umývadlá, WC åNRX +ODYDVYOLVRYDQRXSRGORåNRX iYLW =iYLW nábytok, osvetlenie nábytok, osvetlenie 6RNORYpNOLS\ 0 1iVWDYHF310 =98.292,=2/$ý1e 'RUD]RYêNOLS 238 maloobchodné ceny s DPH viac informácií na www.siko.sk kuchyne kuchyne =iNODGĖDSRGORåN\ 239