AktuálneLetáky.eu   

Hornbach leták : Obklady a dlažby

Platnosť od 28.5. do 31.7.Obklady a dlažby - strana 9Obklady a dlažby - strana 9

Metro white, beige, red, black - 10x20 cm, lesklé white beige red black êXÙTQDMW 8770211 8770212 8770213 8770214 cena m2 13.79 13.79 15.49 13.79 8GêPGDKGNC $KGNCQDMNCFCêMCĹCPKMF[PGUMNCOG 2QPÖMCPGMQPGêPÅOQzPQUVKCMQODKP½EKG UKPÙOKQDMNCFCêMCOKFNCzDCOKCNGDQ OQ\CKMCOK8[VXQTUKMÖRGĘĢWRQFĘC UXQLJQXMWUW HQTO½VQX OCVPÅCNGDQNGUMNÅX[JQVQXGPKG XGĘMÅHQTO½V[FQUVWRPÅ XTGMVKHKMQXCPQOX[JQVQXGPÉ \XÙJQFPGP½RCNGVQX½EGPC napr. white: m2 1379 30x60 30 60 cm 10x20 cm 25x33 cm 30x90 cm 1. 2. 1. 1. Matt white, beige, grey, black 2. Beyoglu 1. Aura W lucido - 10x30 cm, matný 8811398, 8811399 8811400, 8811402 16 m2 0CQDLGFP½XMW 1390 - 40x40 cm OCVP½ 6734350 m2 5|PCOKVQ\XN½FPGVG. 1119 - 15x45 cm - lesk 6424827 20x25 20 25 cm 20x60 cm 2199 SK 0418 10x10 0 0 cm 1. 2. Charcoal - 45x45 cm QDTWU+8VXTFQUĹ 6411077 15x15 5 5 cm 20x40 20 40 cm 2. m2 20x20 20 20 cm m2 2090 2. 2. Mozaika Hexagon uni 1. Biely obklad 30x60 cm TGMVKHKMQXCPÙNGUMNÙ 6689494 2TQHKDCNGPKC\CGwVGNGRwKGEGP[8GĘMÅRTQLGMV[X[zCFWLÖ XGĘCOCVGTK½NW2TGVQRTKVCMVQQ\PCêGPÙEJXÙTQDMQEJOÐzGw X[WzKĹGwVGXÙJQFPGLwKGRCNGVQXÅCOPQzUVGXPÅEGP[ êXÙTQDMW cena m² 10x10 cm m² 6405333, 6405332 13.90 DKGN[NGUMNÙOCV pri pal. odbere 23 m² 12.90 15x15 cm m² 7002391, 8018357 6.55 DKGN[NGUMNÙOCV pri pal. odbere 100 m² 5.99 20x20 cm m² 7996654, 7996653 7.15 DKGN[NGUMNÙOCV pri pal. odbere 84 m² 6.79 20x25 cm m² 7996656, 7996655 7.45 DKGN[NGUMNÙOCV pri pal. odbere 90 m² 6.99 m² 25x33 cm 7996658, 7996657 7.10 DKGN[NGUMNÙOCV pri pal. odbere 81 m² 7.00 20x40 cm* m² 5495208, 5495209 8.99 DKGN[NGUMNÙOCV pri pal. odbere 76,8 m² 8.29 20x60 cm* m² 5495192, 5495193 11.79 DKGN[NGUMNÙOCV pri pal. odbere 43,2 m² 11.00 30x60 cm* m² 6689493, 6063684 9.49 DKGN[NGUMNÙOCV pri pal. odbere 43,2 m² 8.99 30x60 cm* rekt. m² 6689494, 6689495 13.59 DKGN[NGUMNÙOCV pri pal. odbere 43,2 m² 12.90 30x90 cm* rekt. m² 6606852, 6606853 17.99 DKGN[NGUMNÙOCV pri pal. odbere 32,4 m²² 16.99 16. 0KGLGXGUJQRG m2 1359 - 32,5x28,1 cm MGTCOKEM½êKGTPCOCVP½ 5836547 ks 595 17