AktuálneLetáky.eu   

Hornbach leták : Júl 2018

Platnosť od 1.7. do 31.7.Júl 2018 - strana 10Júl 2018 - strana 10

Farby a laky ëCNwKGHCTD[P½LFGwQPNKPG na hornbach.sk/farby &QKPVGTKÅTW Špeciálne StyleColor Selection Kriedová farba QFVKGĢ\COCV\GO GNGICPVP½JNDQMQOCVP½ KPVGTKÅTQX½HCTDC OKOQTKCFPCUÙVQUĹCDTKNCPEKCHCTKGD X[UQM½QFQNPQUĹCRGTHGMVP½ MT[EKCUEJQRPQUĹ XÙFCVPQUĹEECONN 6111316N PCX[VXQTGPKGXKPVCIG RQWzKVÅJQX\JĘCFW RÐUQDKXÅHCTD[CXGĘOK FQDT½MT[EKCUEJQRPQUĹ XÙPKOQêPGOCVPÙRQXTEJ XÙFCVPQUĹO²N ON6280255 QFVKGĢQXKJPGìMFKURQ\ÉEKK ìCNwÉEJQFVKGĢQX 2,5 l 24 375 ml 90 HCTDCPCXQ\QXM[ XÙFCVPQUĹO|N zNV½DKGNC 6470144 |N zNV½6470145 7.50 |N DKGN[OCVPÙXQFQWTKGFKVGĘPÙ QVGTWX\FQTPÙP½VGTUX[UQMQW DGNQUĹQWCXÙDQTPQWMT[EQW UEJQRPQUĹQW RCTQRTKGRWUVPÙ XÙFCVPQUĹOMI 5897767MI 2135 8KCEPGzOKNKQPHCTGDPÙEJQFVKGĢQX XQXKCEPGzUMWRKP½EJRTQFWMVQXQFHCTKGDRQNC\ÖT[ VKPCOKGwCOGRQFĘCXwGVMÙEJwVCPFCTFPÙEJwM½NHCTKGD CMQ4#.0%5-GF[MQĘXGMVKFQOKGwCOGTQXPCMÙQFVKGĢ 1FDQTPGX[wMQNGPÙRGTUQP½N 1420 /ÐzGUC\ÉUĹ Modulan 351 JQVQX½QRTCXP½CRNQwP½UVKGTMC UVTGFP½ 5803363N VKRQTCFÉUXÙDGTQOCPCOKGwCPÉOHCTD[CRQPÖMPG MQORNGVPÅRQTCFGPUVXQMVQTÅUCX\ĹCJWLG KPCRQVTGDPÖVGEJPKMWCRTÉUNWwGPUVXQ #MVW½NPGVTGPF[ GHGMV[OQVÉX[CVGEJPKM[OKGwCPKCNCMQXCNC\ÖT  - na vodnej báze, biely - lesk alebo hodvábny lesk PGzĔVPG QFQNPÙRTQVK VGRNQV½OFQ°% XÙFCVPQUĹO²N 518058 N 2,5 l 1275 680 0,75 l OCNKCTUM[CMT[N½VQXÙVOGN - ideálny na napojenie OWTKXCCQMKGPFXGTÉNÉwV GNCUVKEMÙRTGVKGTCVGĘPÙ - biely, sivý 5803390-1 ON 300 ml *ĘCF½wPKGêQKPÅCXMCVCNÏIWVQPGPCEJ½F\Cw!0GXCFÉQDLGFPCLUKVQXGUJQRG 289 0,75 l 9 99 1l QFQNPÙFQ °% 6005727, 6005693 6005726 ON 885 6KGVQHCTD[UÖVKGzVÏPQXCVGĘPÅ XOKGwCEÉEJEGPVT½EJ*140$#%* 0½\QX biela #41#*1 39.99 5*1541 46.99 EGPCMI   VÏPQXCP½ 41.50 51.89 EGPCMI   Fasádna farba DKGNCXQFQWTKGFKVGĘP½ FKURGT\P½HCTDC RTKGFWwP½X[UQMQ QVGTWX\FQTP½ NPCEECO² 506898 N 899 10 l 4550 (CU½FP[RGPGVTCêPÙP½VGT CPVKMQTÏ\PC UCOQ\½MNCFQX½HCTDC na hrdzavý kov i drevo VTXCNGRTWzPÙ QFVKGĢQX XÙFCVPQUĹON PCRT 7211062 915 mKCTWX\FQTPÙ sprej 400 ml CMT[N½VQX½CNGDQUKNKMÏPQX½ - hladená alebo ryhovaná, TÐ\PC\TPKVQUĹ PCRTKCOGRQWzKVKG MIPCEECO² 8372839 Alkyton Spreje /QFWNCP Tenkovrstvová omietka - vysoko odolná VTXCNGRQEJÐF\PC FQGZVGTKÅTWCLKPVGTKÅTW |NPCEECO 3870932 N TÙEJNQUEJPÖEK Na fasádu VÏPWLGOGPCRQêMCPKG 100 ml Akrylátový lak na radiátory DKGNCOCVP½FKURGT\P½ CMT[N½VQX½HCTDC FQDTGMT[LÖECX[UQMQ RCTQRTKGRWUVP½ QVGTWX\FQTP½\CUWEJC XÙFCVPQUĹOMI 8466072MI PCUVCTQUVNKXQUĹ CMQPGêPÖÖRTCXW DKGN[êKGTP[êÉT[ ONPCEECO PCRT6572168 Farba na podlahy a cement PCRT biela 0,75 l Prolux Stabil 15+3 kg 1195 + 'MQUKIPQN Primalex Polar 15+2 kg Vosk ku kriedovým farbám \CKUVÉRGXPÙRQFMNCFRQF XQPMCLwKGP½VGTQXÅJOQV[ TGIWNWLGPGTQXPQOGTPÖ PCUKCMCXQUĹRQFMNCFW NPCEECO² 3813150 N RTKHCTDGPÙRTGĘCJMÖMQPVTQNWP½VGTW 1449 5l 1590 HORNBACH Sprej PCMQ\WD[CITKN[ QFQNPÙFQ °% 6005643, 6005650 ON 400 ml 885 2QWzKVKGPGURT½XPGLHCTD[ Projektový tip #MUKUKPCPCVKGTCPKGX[DTCNPGURT½XPWHCTDWPGUMQPêÉRTQLGMVFQDTG PGJĘCFKCEPCVQCMÖFQDTÖVGEJPKMWPCP½wCPKCHCTD[UK\XQNKN 6WUÖVTKUKVW½EKGPCMVQTÅOWUÉwF½XCĹRQ\QT 0CPCVKGTCPKGRQXTEJQXMVQTÅPKGUWFQMQPCNÅPGX[DGTCLX[UQMQNGUMNÅHCTD[ .GUMNQUĹKDC\XÙTC\PÉRTQDNÅO[PCRQXTEJW5XGVNQQFT½zCLÖECNGUMN½HCTDC\XÙTC\PÉ MCzFÖEJ[DW#MVGFCEJEGwPCVKGTCĹRQNQNGUMNQWCNGDQNGUMNQWHCTDQW\CKUVK CD[RQXTEJMVQTÙPCVKGTCwDQNUVCTQUVNKXQRTKRTCXGPÙCFQMQPCNGJNCFMÙ 2TKPCVKGTCPÉUVGP[UXGVNGLHCTD[VOCXQWHCTDQWPCLRTXPCPGU\CHCTDGPÙ\½MNCFQXÙ P½VGT2QzKCFCLXRTGFCLPKHCTKGDQTCFW2GTUQP½NDWFGXGFKGĹCMÙQFVKGĢRQWzKĹ 5KXÙ\½MNCFQXÙP½VGTLGUMXGNQWXQĘDQWRQFXÀêwKPWVOCXÙEJHCTKGD #MPCVKGTCwFXQOKNGUMOKLGFPGLCVGLKUVGLHCTD[WTêKVGUKQ\PCêRNGEJQXM[RQRKUMCOK 2NGEJQXM[UCĘCJMQRQOKGwCLÖCEJ[DWPGWXKFÉwMÙOHCTDCPG\CUEJPG 0CQ\CLĹCDWFGOT\KGĹCMUCP½JQFQWFQUVCPGPCRNQEJÅUVGP[RQNQNGUMN½HCTDC 5NGFWLUXQLRTQLGMVQPNKPGPCYYYJQTPDCEJUM