AktuálneLetáky.eu   

Hornbach leták : Júl 2018

Platnosť od 1.7. do 31.7.Júl 2018 - strana 12Júl 2018 - strana 12

8EJQFQXÅUVTKGwM[ Calisto - 1360x950 mm - krytina: 10 mm polykarbonát - nosník: PVC, antracit 5945477 69.- &XGTG aDT½P[ 2TQVGIC - 1350x905 mm - krytina: 3mm polykarbonát 5945458 149.- MT[VKPCOOCMT[NQXÅUMNQ +PITGUUC PQUPÉMPGTG\QX½QEGĘ8# 259.- - 1505x915 mm 5945473 $G\FTÐVQXÙ \XQPêGM FQ\½UWXM[ OGNÏFKÉ FQUCJCzO êKGTPC 5748912 1259 1EGĘQXÅ XEJQFQXÅFXGTG.KPGC PQUPÉMRQ\KPMQXCP½ QEGĘCPVTCEKV &QRNPM[ - 991x2068 mm - dekor antracit XÙRNĢRQN[UV[TÅPEO QEGĘQXÙQDQLUVTCPPG RQ\KPMRNGEJU28%HÏNKQW a UV filtrom 6274703 2TQLGMVQXÙ VKR 54 90 - 800-900/1970 mm - materiál smrek - základná povrchová úprava DG\\½TWDPG a kovania 6039793 Zasklený variant UMNQMÐTCêÉTC 6039801 135.00 \CVGRNGPÅ RQN[UV[TÅPQX½XÙRNĢOO 119.22 XT½VCPGFXQEJ FKCĘMQXÙEJQXN½FCêQX 8ÙMNQRPÅICT½zQXÅDT½P['EQUVCT - rozmer: 2500x2125 mm RTGICT½zGDG\P½TQMWPCVGRGNPÖK\QN½EKW EGTVKHKMQXCPÅRQFĘCGWTÏRUM[EJPQTKGO 6290471 biela farba 8661937 359.00 hnedá farba 8661941 359.00 LGFPQFWEJ½OQPV½z biela farba $G\RGêPQUVPÅ MQXCPKG44: 2Q\QTPCTQ\OGT[ 2TGFP½MWRQODG\RQFOKGPGêPG\KUVKRTGUPÙTQ\OGTQVXQTWXUVGPG