AktuálneLetáky.eu   

Hornbach leták : Júl 2018

Platnosť od 1.7. do 31.7.Júl 2018 - strana 7Júl 2018 - strana 7

2TÉUNWwGPUVXQ Obklady aMÖRGĘĢQXÅUÅTKG 'wVGXÀêwÉXÙDGTQDMNCFQX CFNCzKGDP½LFGwXwRGEK½NPQO MCVCNÏIWd1DMNCF[CFNCzD[p XPCwKEJRTGFCLPKCEJCNGDQPC www.hornbach.sk/katalogy bal. $KGNCQDMNCFCêMCĹCPKMF[PGUMNCOG2QPÖMC PGMQPGêPÅOQzPQUVKCMQODKP½EKGUKPÙOK QDMNCFCêMCOKFNCzDCOKCNGDQOQ\CKMCOK 8[VXQTUKMÖRGĘĢWRQFĘCUXQLJQXMWUW HQTO½VQX OCVPÅCNGDQNGUMNÅX[JQVQXGPKG XGĘMÅHQTO½V[FQUVWRPÅ XTGMVKHKMQXCPQOX[JQVQXGPÉ 30x60 cm 25x33 cm 30x90 cm 20x25 20 25 cm 20x20 20 20 cm 20x60 cm 15x15 5 5 cm 20x40 20 40 cm Z|EO   êXÙTQDMW Z|EO m² 6405333, 6405332 DKGN[NGUMNÙOCV RTKRCNQFDGTGO² 15x15 cm m² 7002391, 8018357 DKGN[NGUMNÙOCV RTKRCNQFDGTGO² 20x20 cm m² 7996654, 7996653 DKGN[NGUMNÙOCV RTKRCNQFDGTGO² m² 20x25 cm 7996656, 7996655 DKGN[NGUMNÙOCV RTKRCNQFDGTGO² 25x33 cm m² 7996658, 7996657 DKGN[NGUMNÙOCV RTKRCNQFDGTGO² 20x40 cm m² 5495208, 5495209 DKGN[NGUMNÙOCV RTKRCNQFDGTGO² m² 20x60 cm 5495192, 5495193 DKGN[NGUMNÙOCV RTKRCNQFDGTGO² 30x60 cm* m² 6689493, 6063684 DKGN[NGUMNÙOCV RTKRCNQFDGTGO² 30x60 cm rekt.* m² 6689494, 6689495 DKGN[NGUMNÙOCV RTKRCNQFDGTGO² 30x90 cm rekt.* m² 6606852, 6606853 DKGN[NGUMNÙOCV DKGN[ NGUMNÙO OCV RTKRCNQFDGTGO² 0KGLGXGUJQRG m² 5 99 Sara grey light - 25x35 cm 5915384 Dekor Sara grey - 25x35 cm 5915381 ks 2.19 cena m² 13.90 12.90 6.55 5.99 7.15 6.79 7.45 6.99 7.10 7.00 8.99 8.29 10.99 9.99 9.49 8.99 13.59 12.90 17.99 16.99 Varna gris Dekor beige - 25x50 cm 8590377 ks 9.69 Pásik beige - 5x50 cm 8590379 ks 4.09 Dekor rojo - 25x50 cm 6362494 ks 8.49 Pásik rojo sklenený - 2x50 cm 8558831 ks 5.59 - 25x50 cm 8590380 m² 1350 - 25x50 cm 8139945 m² 1090 m² 1169 - 33,3x55 cm 5809175 Dekor marfil - 33,3x55 cm 5809176 ks 2.99 Luzern grigio - 25x50 cm 5591289 Dekor - 25x50 cm 5591286 ks 6.59 Pásik sklenený - 2x50 cm 5591285 ks 5.79 m² 9 Obklad Bella ivory, nut - 20x40 cm 6406487-8 Dekor Bella ivory mosaic - 20x40 6406489 ks 1.99 m² 11 99 Fusion beige, marron - 25x40 cm 8094523, 26 Dekor beige metalic - 25x40 cm 8094524 ks 5.69 m² 1449 Lima weis - nougat - 20x50 cm 5507387 Dekor Ginkgo nougat - 20x50 cm 5507388 ks 55.65 65 m² 1649 Riverside blanco - 20x60 cm 5840715 Dekor Back - 20x60 cm 5840717 ks 11.99 11 99 PROFESIONÁLNE A PRESNE 8ìCMCPCwKORTQHGUKQP½NQOXOQPV½zPQOUGTXKUGUOGRTKRTCXGPÉMGF[MQĘXGMRQFRQTKĹVXQLGRTQLGMV[\CKUVKĹFQMQPCNÅXÙUNGFM[ CVQXwGVMQ\CVTXCNGPCLPKzwKGEGP[0CwGEGP[UÖXzF[XT½VCPG &2* Viac na hornbach.sk/montaznyservis 1189 &KwVCPêPÅMTÉzKM[ - 2 mm, balenie 250 ks 7690165 S nami to zvládnete. 0CQDLGFP½XMW Ruku SK 0718 jjM½TQXCEKCwRCEJVĘC - 10 mm, hranatá/špicatá 7690160 2TQHGUKQP½NPCTG\CêMC6QRNKPG FĔzMCTG\WOO JTÖDMCOCVGTK½NWOCZOO - RTQHGUKQP½NPCTG\CêMC PCQDMNCF[CFNCzD[ UPQXÙON½OCEÉO U[UVÅOQO CQFRTWzGPÙOK stolmi 5033540 199.- na to 8wGVMQ\CVTXCNGPCLPKzwKGEGP[