AktuálneLetáky.eu   

Bonprix katalóg : Kolekcia pre sebavedomé ženy

Platnosť od 10.10. do 30.4.Kolekcia pre sebavedomé ženy - strana 95Kolekcia pre sebavedomé ženy - strana 95

PEKNÉ A PRAKTICKÉ! 1 10-dielna súprava sáçkov na svieçky, 3,99 ¤ Tieto prekrásne dekoratívne svietidlá spravia z kaådého stola ozajstnÿ pútaç poh adov. Çi uå ako dekorácia alebo so svojim dierkovÿm efektom spravia peknÿ tieñovÿ efekt. Keœ ich necháte v pôvodnej forme, môåete ich kedyko vek pouåi . Rozmery: 11 x 16 cm. Motív pomieøanÿ slnko, mesiac, hviezdy, srdcia. 973 802 R17 1 3)) 2 4)) 3 2 ks 2 Mlynçek na soû a korenie, Tulipán (2 ks), 4,99 ¤ 10 ks Vådy po ruke, dekoratívne mlynçeky s tulipánovÿm dizajnom. Çi soû, korenie alebo iné koreniçky - tieto tulipány sa dajú individuálne naplniæ. Farba oranåová a cyklámenová. ruåová + oranåovo 904 803 R17 fialová + ruåová 940 035 R17 4)) 5 4 Lupa, 3,99 ¤ Ruåa z mesta Jericho je symbolom øæastia, lásky a dlhého åivota. V usuøenom stave sa z nej stane zvinutá guûa. Jednoducho ju poloåíte do vody a ona sa rozvije a zazelená. Vo vlhkom stave sa pouåíva ako dekoraçnÿ prvok a zlepøovaç vzduchu. 925 775 R17 5 Korzet, 4,99 ¤ Ponúka optimálnu podporu Vaøej chrbtici, æahá plecia dozadu a chrbát sa vyrovná do jeho prirodzenej polohy, zlepøuje prúdenie krvi vœaka magnetom, na zapínanie na suchÿ zips. Jednotná veûkosæ. Nevhodné pri nosení kardiostimulátora. 943 788 R17 7 5)) 3 ks 7 Dråiak na notebook, 5,99 ¤ 6 Dotyková lampa LED (3 ks v balení), 5,99 ¤ 6 5)) Trend! Åiarivé svetlo – bez vãtania a bez kábla. Tieto lampy svietia pribliåne do 100 hodín. Vhodné do bytu, do skrine, v pivnici alebo na stanovaçku. Jednoducho odstáñte fóliu a nalepæe na vhodné miesto. Zapnutie i vypnutie pomocou dotyku. Ideálne aj ako darçek. Obdråíte 3 ks. Na batérie (nie sú obsiahnuté v dodávke). strieborná 925 414 R17 çierna 923 398 R17 4 3)) Nenamáhajte zbytoçne Vaøe oçi. Je jedno, çi çitanie alebo rúçné práce – s touto lupou obdråíte zväçøenie do 300%. Materiál je flexibilnÿ a tenkÿ a tÿm nezaberá veûa miesta. Jednoducho pridråaæ 10 cm nad textom a hneœ je çítanie ûahøie. Rozmer 30 x 19 cm. Materiál: PVC 962 565 R17 3)) 3 Ruåa z mesta Jericho, 3,99 ¤ Umoåñuje zastavenú teplotu lepøie odovzdaæ. Zlepøuje cirkuláciu vzduchu a a zabrañuje økodám na prístroji, 7 chodov s nastaviteûnou vÿøkou a moånosæ otáçania, perfektne sa hodí ako pult na çítanie, zo silnejøej umelej hmoty pre optimálne dråanie aj na hladkÿch plochách. Rozmery 28 x 26 cm. 925 416 R17 Priestor pre 12 párov topánok! Leštiaca utierka 3)) 9 aj ako utierka na striebro! 0 4)) 8 2012PL01,00 8 Schránka na obuv, 5,99 ¤ 5)) Kam s çiåmami alebo lodiçkami? S touto schránkou na obuv rÿchlo vøetko bez prachu a pachu odpracete. Jednoducho ju zasuñte pod posteû a v lete obuv jednoducho vymeñte. Schránka ponúka miesto na 12 párov topánok v samostatnÿch prieçinkoch. Materiál: 100% PVC. Veû.: 75 x 68 x 12 cm. 922 993 R17 9 Utierka na leøtenie striebra a zlataø, 3,99 ¤ Táto ve mi jemná utierka çistí jemne øperky a príbor. Povrch je çistÿ a hladkÿ. Zároveñ zabrañuje rÿchlemu zaneseniu. Postarajte sa o svoje ob úbené kúsky. Môåete ho dosta na çistenie zlata a striebra. Rozmery: 30 x 24 cm Ve . 1 Utierka na zlato Ve . 2 Utierka na striebro 972 117 R17 0 Odstrañovaç åmoûkov, 4,99 ¤ Na kaådodenné nasadenie na odstránenie åmoûkov a chumáçikov na obleçení, veûká kovová mrieåka pre rÿchlejøie vÿsledky. Ergonomicky vyformovanÿ, ktorÿ zabrañuje jeho zaseknutiu. Na batérie 1,15 V/UM1 (nie sú çasæou zásielky). 924 719 R17 93